Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

Câu hỏi:

Tôi là cán bộ làm việc tại Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh Yên Bái (Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước). Tôi có những nội dung thắc mắc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp cho tôi như sau:

1. Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh được phân công thêm nhiệm vụ ủy thác phát triển quỹ đất từ năm 2012 nhưng cho đến nay Trưởng ban kiểm soát Quỹ không thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nghiệp vụ ủy thác phát triển đất trong khi tại Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Điều 10 Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Yên Bái; Điều 5 Chương 2 Quyết định số 14/QĐ-QBLTD ngày 18/12/2015 của Quỹ bảo lãnh tín dụng về ban hành quy chế hoạt động của ban kiểm soát Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh Yên Bái, quy định “Ban kiểm soát Quỹ bảo lãnh tín dụng chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý kiểm soát toàn bộ hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng”. Vậy 12 năm nay Ban kiểm soát Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh không thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nghiệp vụ ủy thác phát triển đất có đúng với quy định hay không?

2. Từ năm 2018, Giám đốc Quỹ đã điều chỉnh tăng lương ở bộ phận quản lý Quỹ, trong đó có cả bộ phận kiểm soát mặc dù kiểm soát không thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nghiệp vụ ủy thác phát triển đất từ năm 2012. Trong khi tại Điều 18, khoản 2 Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn nhà nước có quy định “Quy chế trả lương thù lao, quy chế thưởng do công ty xây dựng gắn với mức độ đóng góp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh và kết quả quản lý điều hành hoặc kiểm soát”. Vậy Quỹ đã thực hiện đúng hướng dẫn của Thông tư không?

3. Quỹ bảo lãnh tín dụng hiện tại còn 3 lao động phải trực tiếp làm mọi nghiệp vụ, phải chịu trách nhiệm cao trong tất cả mọi nghiệp vụ thì lại hưởng mức lương được áp dụng hệ số thấp nhất và chưa được điều chỉnh từ khi ký Hợp đồng lao động. Người lao động chúng tôi đã nhiều năm đề xuất Lãnh đạo Quỹ xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung chức năm nhiệm vụ cho Trưởng ban Kiểm soát nghiệp vụ ủy thác phát triển đất để giảm thiểu rủi ro, an toàn vốn và tài sản cho nhà nước. Cũng nhiều năm người lao động đề xuất lãnh đạo Quỹ điều chỉnh thang bảng lương để tăng lương cho người lao động nhằm phù hợp với tính chất công việc và theo kịp với mức độ thay đổi chế độ tiền lương của cán bộ công nhân viên, người lao động của Chính phủ, đảm bảo ổn định cuộc sống yên tâm công tác thì đều không được lãnh đạo Quỹ xem xét. Như vậy việc từ năm 2018, Lãnh đạo Quỹ chỉ điều chỉnh tăng lương cho bộ phận quản lý còn không xem xét điều chỉnh thang bảng lương của người lao động có đảm bảo đúng theo Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đảm bảo “Dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch gắn với năng suất chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh” hay không?

4. Theo mục 1 Điều 3 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý, Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn nhà nước có quy định “Tiền lương người quản lý phải tương quan hợp lý với tiền lương của người lao động”. Nhưng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh từ năm 2018 đã tăng lương ở bộ phận quản lý nhưng không xem xét điều chỉnh thang bảng lương để tăng lương cho người lao động, khi người lao động có ý kiến thắc mắc, làm đơn yêu cầu lãnh đạo công khai thang bảng lương, tổ chức đối thoại giải đáp thắc mắc về việc tại sao từ năm 2018 Quỹ tăng lương ở bộ phận quản lý trong đó có cả Trưởng ban Kiểm soát không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Quỹ thì lãnh đạo Quỹ không tổ chức đối thoại và giải đáp thỏa đáng. Người lao động liên tục làm văn bản đề nghị lãnh đạo Quỹ điều chỉnh thang bảng lương tăng lương cho người lao động, công khai tài chính và giải đáp những thắc mắc thì đến ngày 29/9/2023 tại Văn bản số 16/CV-QBLTD Giám đốc Quỹ có trả lời: “Riêng thang bảng lương của lãnh đạo quản lý gồm: Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Phó giám đốc đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ nên Quỹ không phải xây dựng và không thuộc phạm vi phải lấy ý kiến người lao động”. Vậy câu trả lời của Giám đốc Quỹ có đúng quy định không? Và với chế độ tiền lương Quỹ đang thực hiện có đảm bảo đúng quy định hay không?

Kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm giải đáp thỏa đáng cho người lao động chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Nguyễn Thị Thu Huyền / Địa chỉ: Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 15/05/2024

Câu trả lời:

Thực hiện văn bản số 1627/UBND-NC ngày 16/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xem xét, trả lời kiến nghị, phản ánh của công dân. Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan đối chiếu hồ sơ của Quỹ Bảo lãnh tín dụng và các quy định của Nhà nước trả lời các kiến nghị, phản ánh của bà Nguyễn Thị Thu Huyền như sau:

1. Nội dung “Quỹ BLTD tỉnh được phân công thêm nhiệm vụ ủy thác phát triển quỹ đất từ năm 2012 nhưng cho đến nay Trưởng ban kiểm soát quỹ không thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nghiệp vụ ủy thác phát triển quỹ đất”

Trên cơ sở các quy định của Trung ương và Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Yên Bái. Quỹ BLTD đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-QBLTD ngày 18/12/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh Yên Bái để tổ chức thực hiện. Theo đó, hàng năm Ban Kiểm soát xây dựng chương trình kế hoạch kiểm soát thông qua Hội đồng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh và Điều 5 Quyết định số 14/QĐ-QBLTD ngày 18/12/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng, trong đó có thực hiện việc kiểm soát nhiệm vụ ủy thác quản lý Quỹ phát triển đất.

Như vậy, Trưởng ban kiểm soát Quỹ đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Quỹ.

2. Nội dung “Từ năm 2018, Giám đốc Quỹ đã điều chỉnh tăng lương ở bộ phận quản lý Quỹ, trong đó có cả bộ phận kiểm soát mặc dù kiểm soát không thực hiện nhiệm vụ ủy thác phát triển đất từ năm 2012. Vậy Quỹ đã thực hiện đúng hướng dẫn của Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH không?”

Từ thời điểm năm 2018 đến năm 2024, Quỹ BLTD đã trả lương cho bộ phận quản lý theo quy định tại phụ lục I, II, Nghị định số 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Đồng thời áp dụng quy định tại khoản d, Điều 5 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP “Trường hợp lợi nhuận kế hoạch thấp hơn lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề hoặc không có lợi nhuận thì mức tiền lương bình quân kế hoạch phải thấp hơn mức tiền lương cơ bản” do kết quả thu chi tài chính hàng năm Quỹ không có lợi nhuận. Cụ thể:

- Từ năm 2016 đến năm 2018, lương của bộ phận quản lý Quỹ BLTD được tính theo hệ số mức lương của người quản lý chuyên trách theo quy định tại phụ lục I Nghị định số 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

- Năm 2018, Quỹ BLTD điều chỉnh tăng lương cho bộ phận quản lý và người lao động do mức lương tối thiểu vùng tăng so với năm 2017. Trong đó, lương tối thiểu vùng khu vực nhà nước được áp dụng cho bộ phận quản lý tăng từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng; lương tối thiểu vùng khu vực doanh nghiệp áp dụng cho người lao động tăng từ 2.900.000 đồng lên 3.090.000 đồng.

- Từ năm 2019 đến năm 2023, áp dụng bảng hệ số mức lương của người quản lý chuyên trách theo quy định tại phụ lục I Nghị định số 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ để tính lương làm căn cứ đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

- Tiền lương hiện hưởng của Giám đốc Quỹ BLTD là 12 triệu đồng/ tháng, bằng 50% so với mức tiền lương cơ bản chức danh Giám đốc của công ty hạng II theo quy định tại phụ lục II là 24 triệu đồng; Lương hiện hưởng của Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng nghiệp vụ bảo lãnh và nghiệp vụ uỷ thác quản lý Quỹ phát triển đất là 10,5 triệu đồng/ tháng, bằng 50% so với mức tiền lương cơ bản chức danh Phó Giám đốc tại phụ lục II là 21 triệu đồng; Lương Trưởng ban kiểm soát là 10,5 triệu đồng/ tháng, bằng 47% so với mức tiền lương cơ bản chức danh Trưởng Ban kiểm soát tại phụ lục II là 22 triệu đồng.

Như vậy, Quỹ BLTD đã thực hiện chi trả lương cho bộ phận quản lý đúng theo quy định tại Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

3. Nội dung Quỹ hiện tại còn 03 lao động phải làm việc trực tiếp mọi nghiệp vụ, phải chịu trách nhiệm cao trong nghiệp vụ... Từ năm 2018 lãnh đạo quỹ chỉ điều chỉnh tăng lương cho bộ phận quản lý còn không xem xét điều chỉnh thang bảng lương của người lao động”.

Căn cứ Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội. Hiện nay việc chi trả tiền lương, phụ cấp lương đối với người lao động của Quỹ thực hiện theo thang bảng lương được Hội đồng quản lý Quỹ Bảo lãnh tín dụng phê duyệt và có ý kiến thẩm định của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội. (Tổng mức lương = bậc lương hiện hưởng x lương tối thiểu vùng III khu vực doanh nghiệp + phụ cấp khu vực).

Việc điều chỉnh thang bảng lương đối với người lao động phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của đơn vị. Trong khi đó, từ năm 2011 trở lại đây hoạt động bảo lãnh tín dụng đã kém hiệu quả, giảm dần về số lượng và doanh số bảo lãnh. Từ năm 2018 đến nay hoạt động bảo lãnh tín dụng không phát sinh, trong quá trình thực hiện bảo lãnh tín dụng đã phát sinh những khoản rủi ro trong hoạt động bảo lãnh nên Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Yên Bái đã phải trả nợ thay cho khách hàng, nguồn thu tài chính hằng năm thấp, chênh lệch thu chi không có và đã phát sinh những rủi ro bảo lãnh. Như vậy, do tình hình hoạt động không hiệu quả của Quỹ BLTD, nên Quỹ BLTD không đủ điều kiện xem xét điều chỉnh thang bảng lương của người lao động và vẫn tiếp tục thực hiện thang bảng lương được phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-QBLTD ngày 23/02/2016. Các lý do trên cũng đã được Quỹ BLTD tỉnh Yên Bái thông báo tới người lao động trong đơn vị.

4. Nội dung “Văn bản số 16/CV-QBLTD ngày 29/9/2023 Giám đốc Quỹ trả lời: Riêng thang bảng lương của lãnh đạo quản lý gồm: Giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát, Phó Giám đốc đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ nên Quỹ không phải xây dựng và không thuộc phạm vi phải lấy ý kiến người lao động”. Vậy câu trả lời của Giám đốc Quỹ có đúng quy định không? Và với chế độ tiền lương Quỹ đang thực hiện có đảm bảo đúng quy định hay không?

 Hàng năm, căn cứ vào các chỉ tiêu hoạt động và tình hình thu chi tài chính, Quỹ BLTD xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch gồm quỹ tiền lương của lãnh đạo quản lý và quỹ tiền lương của người lao động. Quỹ lương người quản lý và quỹ lương người lao động được xây dựng trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm thực hiện liền kề với năm xây dựng kế hoạch và dự kiến kết quả thu chi tài chính của năm kế hoạch. Do tình hình tài chính hàng năm không có chênh lệch thu chi và hoạt động không có lợi nhuận nên Quỹ BLTD đang thực hiện quỹ lương như sau:

+ Quỹ lương người quản lý thấp hơn mức lương cơ bản (bình quân bằng 50% mức lương quy định tại phụ lục II Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ).

+ Người lao động hưởng 100% mức lương theo hợp đồng lao động đã ký kết giữa hai bên. Hàng năm thực hiện việc rà soát định kỳ tăng lương thường xuyên cho người lao động và các quy định về mức lương tối thiểu vùng hàng năm do Chính phủ quy định.

Với mức lương của bộ phận quản lý và người lao động như trên đã đảm bảo tính tương quan hợp lý với tiền lương của người lao động.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 17/06/2024