Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

Câu hỏi:

Tôi có thắc mắc và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp giúp:

1. Tại mã thủ tục hành chính 2.000889.000.00.00.H63, tên thủ tục “Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)” có quá nhiều lựa chọn quy trình để người dân lựa chọn như 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày. Trong đó có một số quy trình có thời hạn như nhau làm khó người dân.

Đề nghị cơ quan quản lý hướng dẫn từng quy trình để người dân lựa chọn cho phù hợp (kiến nghị có thể lược bớt để nhân dân dễ tiếp cận).

Tại quy trình chọn nhập qua VBDlis, xin được hỏi nếu chọn vào mục này cần đáp ứng điều kiện gì, người dân được hưởng lợi gì từ quy trình này?

2. Các hồ sơ như thừa kế, tặng cho mà nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất là 0 đồng, tôi kiến nghị cơ quan Thuế chuyển Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính cho cơ quan đăng ký đất đai mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải đi nộp lại Thông báo nghĩa vụ tài chính 0 đồng. Nếu như không thực hiện được, đề nghị Cục Thuế tỉnh giải thích lý do tại sao và căn cứ vào quy định nào?

Mong sớm nhận được câu trả lời. Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Trần Mạnh Quỳnh / Địa chỉ: Thành phố Yên Bái / Ngày hỏi: 15/05/2024

Câu trả lời:

Sau khi xem xét nội dung câu hỏi và tham vấn ý kiến của Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời công dân như sau:

 1. Nội dung thứ nhất

Đối với nội dung “Tại quy trình chọn nhập qua VBDlis, xin được hỏi nếu chọn vào mục này cần đáp ứng điều kiện gì, người dân được hưởng lợi gì từ quy trình này?”, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Việc xây dựng quy trình để giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai được xây dựng trên cơ sở bộ thủ tục hành chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố tại Quyết định số 3873/QĐ-BTNMT ngày 15/12/2023. Trong đó tại Tại Mục (4) thủ tục số 15 (đối với nơi đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp): “Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận” quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính như sau:

Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất là không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng là không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày”.

Do thủ tục hành chính chia thành các trường hợp có thời gian giải quyết khác nhau nên quy trình các bước giải quyết cũng khác nhau, dẫn đến việc xây dựng cấu hình trên phần mềm phải có các lựa chọn tương ứng với các trường hợp cụ thể trên để người dân, doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với nội dung hồ sơ đăng ký biến động cần thực hiện.

Về việc đề nghị cơ quan quản lý điều chỉnh quy trình lược bớt các trường hợp để người dân dễ tiếp cận, nội dung này Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét điều chỉnh trong quá trình xây dựng lại quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật dự kiến có hiệu lực ngày 01/8/2024.

Đối với nội dung công dân thắc mắc việc chọn nhập hồ sơ qua VBD-Lis cần đáp ứng điều kiện gì và người dân được hưởng lợi gì?

Hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” tỉnh Yên Bái, cơ sở dữ liệu được vận hành, sử dụng trên hệ thống phần mềm điện tử VBDLIS. Đến nay đã vận hành trên địa bàn toàn tỉnh, tuy nhiên mới thực hiện thí điểm liên thông ánh xạ với Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái tại thành phố Yên Bái. Do đó trên Cổng dịch vụ công có lựa chọn nộp hồ sơ qua VBD-Lis (để thực hiện cho địa bàn thành phố Yên Bái). Theo kế hoạch của Sở Tài nguyên và Môi trường thì việc liên thông ánh xạ với Cổng dịch vụ công tỉnh sẽ hoàn thành trong năm 2024. Sau khi hoàn thành nội dung này sẽ không còn lựa chọn nêu trên. Về lợi ích: Phần mềm được sử dụng để giám sát việc giải quyết hồ sơ của cán bộ công chức, viên chức và cập nhật chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính, khai thác dữ liệu thông tin đất đai trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Nội dung thứ hai:

Các hồ sơ như thừa kế, tặng cho mà nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất là 0 đồng, tôi kiến nghị cơ quan Thuế chuyển Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính cho cơ quan đăng ký đất đai mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải đi nộp lại Thông báo nghĩa vụ tài chính 0 đồng. Nếu như không thực hiện được, đề nghị Cục Thuế tỉnh giải thích lý do tại sao và căn cứ vào quy định nào?

Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Yên Bái trả lời tại Văn bản số 1691/CTYBA-NVDTPC ngày 27/5/2024, trong đó xác định việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT của liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 22/6/2016 quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hổ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất và Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình cá nhân thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai căn cứ hồ sơ tiếp nhận chuyển thông địa chính đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Chi cục Thuế có trách nhiệm ban hành thông báo về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất để gửi cho người sử dụng đất và Văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với hồ sơ người sử dụng đất được miễn hoặc không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất là 0 đồng), Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo, quán triệt các Chi nhánh trực thuộc (ngay sau thời điểm thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp 01/01/2020) là không được yêu cầu người sử dụng đất nộp bổ sung Thông báo về nghĩa vụ tài chính mà phải tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính ngay sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế tỉnh đã có ý kiến trả lời công dân./.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 24/06/2024