Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

Câu hỏi:

Theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung quy định bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thì viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 2 (mã số V.07.02.25) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 3 (mã số V.07.02.26) hoặc tương đương từ đủ 03 (ba) năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng. Tôi thuộc trường hợp đang hưởng viên chức mầm non hạng 3 được trên 3 năm. Tôi cũng đã nộp hồ sơ xét chuyển hạng lên viên chức mầm non hạng 2 từ tháng 8 năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi gì? Theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT thì tôi còn được dự thi hay xét thăng hạng hay không? Đề nghị Sở Nội vụ trả lời rõ tỉnh có triển khai nữa không hay dừng, nếu có bao giờ triển khai? Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Hoàng Thị Thùy / Địa chỉ: Lục Yên / Ngày hỏi: 28/05/2024

Câu trả lời:

Sở Nội vụ trả lời công dân như sau:

Cuối năm 2023, tỉnh Yên Bái đã tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng V lên hạng IV, từ hạng IV lê hạng III tỉnh Yên Bái năm 2024 đối với viên chức sự nghiệp y tế, sự nghiệp khác và thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm nôn, phổ thông công lập tỉnh Yên Bái năm 2023 theo quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2020, tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học công lập từ hạng IV lên hạng III và kỳ xét thăng hạng CDNN giáo viên THPT công lập từ hạng III lên hạng II và THCS từ hạng II lên hạng I.

Ngày 7/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2023 về tuyển dụng và quản lý viên chức (có hiệu lực từ ngày 7/12/2023), trong đó giao Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng theo quy định. Sở Nội vụ đang rà soát vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong thời gian tới. Viên chức được đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 17/06/2024