Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái: Triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

10/06/2019 15:42:00 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhằm cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nội dung của kế hoạch gồm:

Xây dựng, hoàn chỉnh Trang phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái; quản lý, khai thác, vận hành Chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Trang Thông tin điện tử của sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố. Nội dung bao gồm: Tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc trách nhiệm của địa phương; tài liệu họp báo, thông cáo báo chí về văn bản pháp luật; tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật; tài liệu phổ biến, giới thiệu, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức và cho nhân dân; các tài liệu phổ biến, giới thiệu nội dung văn bản luật, pháp lệnh khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; đề cương giới thiệu các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật; Hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến; Đối thoại chính sách - pháp luật; Các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến hoặc các video tiểu phẩm, tình huống pháp luật hoặc các hình thức khác được đăng tải; Số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước, theo dõi, đôn đốc hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật (báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, danh sách Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hoạt động cụ thể...); Các nội dung khác phù hợp với nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Trang Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở. Cụ thể, triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như facebook, youtube… và các mạng xã hội khác; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật; xây dựng phần mềm ứng dụng phổ biến, giáo dục pháp luật trên điện thoại (hỏi đáp pháp luật, tin nhắn...) phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân; Xây dựng các tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật phát trên sóng truyền thanh, truyền hình và mạng lưới loa truyền thanh ở cơ sở.

Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để triển khai kế hoạch này, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch; Định kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng báo cáo chung của tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh để báo cáo Bộ Tư pháp theo yêu cầu; Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái - Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; các đoàn thể cấp tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

504 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h