Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Yên Bái: Ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập năm 2019

04/06/2019 09:33:02 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhằm duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục làm nền tảng vững chắc, đẩy mạnh phong trào “Xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn tỉnh năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 145/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập các cấp

Theo đó, tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS mức độ 1 và xóa mù chữ mức độ 1 đối với 180/180 xã, phường, thị trấn (đơn vị cấp xã), 9/9 huyện, thị xã, thành phố (đơn vị cấp huyện). Tiếp tục duy trì 6/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và 3/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung đội ngũ giáo viên đảm bảo về số lượng, chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW đã đề ra. Quan tâm xây dựng, phát triển mạnh hệ thống giáo dục thường xuyên để tạo cơ hội và điều kiện cho mọi người được học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Để thực hiện được mục tiêu này, trong năm 2019, tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp ủy đảng; tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập (Ban chỉ đạo) các cấp, phân công rõ vai trò, trách nhiệm đối với từng ban, sở, ngành, đoàn thể.

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; tổ chức xét tặng danh hiệu “Đơn vị học tập” cho các cơ quan, các địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung vào thực hiện công tác huy động và duy trì số lượng học sinh; nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, dạy nghề; tăng cường bổ sung đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị trường học; củng cố mạng lưới các cơ sở giáo dục thường xuyên, các trung tâm, các đơn vị liên quan; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, dạy nghề.

567 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h