Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Văn phòng cơ quan hành chính tỉnh - Chặng đường hình thành và phát triển

28/08/2019 06:54:28 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Là cơ quan giúp việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử; làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc, điều phối, bảo đảm thông tin, hậu cần, phục vụ kịp thời, có hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trải qua hơn bảy thập kỷ xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ đã được rèn luyện và trưởng thành, góp phần không nhỏ vào thành tựu chung của tỉnh; luôn thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, sáng tạo và trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, chất lượng công tác được nâng lên, và luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ngược thời gian 74 năm về trước, ngày 22/8/1945, tại sân Căng thị xã Yên Bái, hàng ngàn người tham dự Lễ mít tinh chào mừng cách mạng thành công và ra mắt Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh Yên Bái. Sự ra đời của Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh Yên Bái có ý nghĩa vô cùng lớn, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của công tác vận động quần chúng tổ chức và xây dựng chính quyền cách mạng; mở ra trang sử mới hào hùng của cách mạng. Chính quyền đã về tay nhân dân.

Sau khi giành được chính quyền trong cách mạng tháng Tám, Ủy ban kháng chiến tỉnh và các huyện, xã được thành lập. Văn phòng hành chính các cấp cũng chính thức ra đời và gắn chặt hoạt động của mình với hoạt động của UBND các cấp. Từ những ngày đầu mới giành được chính quyền, trước muôn vàn khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, về các điều kiện làm việc, phục vụ, đặc biệt là về đội ngũ cán bộ, chuyên viên…, song bằng nhiệt tình cách mạng, đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng đã luôn trung thực, trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu từng bước xây dựng tổ chức, bộ máy và quy chế làm việc của Văn phòng, tham mưu cho Ủy ban và lãnh đạo Ủy ban các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Trong từng thời kỳ, mặc dù phải hoạt động trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn, các thế hệ cán bộ, công nhân, viên chức cơ quan văn phòng luôn tỏ rõ trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; bám sát nhiệm vụ chính trị, dựa vào dân, tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân và của các cấp, các ngành; năng động, sáng tạo và từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và nhân dân giao phó, góp phần tô thắm trang sử vàng của Đảng bộ nhân dân các dân tộc Yên Bái.

Ngày 20/9/1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 245-NQ/TW bỏ khu, hợp tỉnh. Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá V (1976) đã quyết nghị: bỏ cấp khu trong hệ thống các đơn vị hành chính của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Hợp nhất ba tỉnh Yên Bái, Nghĩa Lộ, Lào Cai thành một tỉnh lấy tên là Hoàng Liên Sơn. Cùng với việc thành lập Ủy ban hành chính tỉnh, Văn phòng Ủy ban hành chính cơ quan tham mưu giúp việc cũng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Văn phòng 3 tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Nghĩa Lộ.

Thực hiện Nghị quyết Quốc hội khóa VI kỳ họp thứ nhất, ngày 2/7/1976, ủy ban hành chính cấp tỉnh trở xuống được đổi tên thành ủy ban nhân dân (UBND). Do vậy, văn phòng được đổi tên thành Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND. Cùng với cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân các dân tộc Yên Bái bắt tay ngay vào khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh. Thời gian này, các thế hệ cán bộ làm công tác văn phòng đã tập trung tham mưu, giúp việc cho chỉ đạo, điều hành của UBND, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết dân tộc, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tháng 8/1991, Quốc hội khóa VIII ra quyết định tách tỉnh Hoàng Liên Sơn thành hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai, cùng với đó, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh cũng được phân công một phần đi tỉnh Lào Cai, một phần ở lại tỉnh Yên Bái. Từ đó đến nay, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trải qua các thời kỳ lịch sử của cách mạng, Văn phòng HĐND và UBND các cấp từng bước lớn mạnh và trưởng thành, làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ đắc lực cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Trước công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, để phù hợp với cơ chế mới, Chính phủ có Nghị định số 133/NĐ-CP ngày 9/6/2004 quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND cấp tỉnh. Quyết định số 350-351/QĐ-UB ngày 28/8/2003 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tách Văn phòng HĐND và UBND tỉnh thành hai văn phòng là Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh. Sau chia tách, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nghiệp công tác văn phòng nói chung và Văn phòng UBND tỉnh nói riêng đã có sự trưởng thành vượt bậc cả về đội ngũ và phương tiện vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác văn phòng.

Trước đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Văn phòng đã kiện toàn đội ngũ cán bộ, luôn quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, chuyên viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều đồng chí lãnh đạo, chuyên viên đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, cao cấp lý luận chính trị, được bố trí công tác nhằm phát huy năng lực, sở trường và khả năng công tác của mỗi người, phù hợp với chương trình cải cách hành chính. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Văn phòng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức luôn đoàn kết, thống nhất đổi mới nhiều mặt trong công tác tham mưu và phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, những định hướng trọng tâm trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và yêu cầu thực tiễn, rà soát kỹ tính khả thi xây dựng, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ và các cuộc họp chuyên đề đúng theo quy chế của UBND tỉnh. Qua đó tiến độ, chất lượng thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo thống nhất và triển khai thực hiện có hiệu quả. Tham mưu duy trì Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Bám sát phân công nhiệm vụ của các thành viên UBND tỉnh để kịp thời tham mưu đôn đốc, kiểm tra, do đó công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh luôn kịp thời và đạt được hiệu quả tốt.

Thực hiện các chương trình công tác của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh, đề ra các nội dung công việc trọng tâm, trong đó tập trung triển khai các chương trình, các nhóm giải pháp cấp bách về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ ổn định kinh tế trên địa bàn. Văn phòng đã tham mưu tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp chuyên đề để chỉ đạo, điều hành giải quyết các nội dung vướng mắc, những vấn đề phức tạp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, giải quyết khiếu nại, tố cáo...; chủ động sắp xếp lịch làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và sau hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh đã khẩn trương thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để các cấp, các ngành và nhân dân biết, thực hiện.

Những năm qua, Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn khá, đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo tập trung, quyết liệt và ngày càng cao của lãnh đạo UBND tỉnh. Bộ phận chuyên viên được tuyển chọn, đáp ứng cả về trình độ và phẩm chất đạo đức. Do vậy, chất lượng tham mưu, tổng hợp, tham gia xây dựng các chương trình công tác lớn của tỉnh đã được nâng lên; biên tập, thu thập xử lý thông tin, đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật và đúng thẩm quyền. Bộ phận phục vụ trung thực, tận tụy, trách nhiệm với công việc được giao. Nhiều đồng chí cán bộ đã công tác ở Văn phòng được phát triển đi làm cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, địa phương đều phát huy tốt.

Để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh, trong những năm qua, Văn phòng UBND tỉnh luôn chủ động, tích cực trong đổi mới công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ. Hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin đảm bảo thông suốt từ văn phòng đến các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đến nay, đã thực hiện đồng bộ việc gửi, nhận văn bản qua hệ thống tin nhắn SMS và qua hòm thư điện tử được chuyển đến người nhận kịp thời, chính xác và đầy đủ đảm bảo theo yêu cầu đề ra. Duy trì Hệ thống theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao…

Văn phòng UBND tỉnh vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (ảnh tư liệu).

Với những thành tích đạt được trong 74 năm qua, Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều bằng khen của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chủ trương của tỉnh Văn phòng UBND tỉnh là một trong những đơn vị đi đầu về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy đảm bảo hiệu lực hiệu quả và cũng là một trong 12 tỉnh trong toàn quốc thí điểm sáp nhập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình sáp nhập, sắp xếp bộ máy do làm tốt công tác chính trị tư tưởng nên cán bộ luôn yên tâm công tác, đảm bảo ổn định, liên tục công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp bước các thế hệ đi trước và truyền thống cần cù, nhẫn nại, tận tâm, tận tụy, vượt qua gian khổ, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy của mỗi cán bộ Văn phòng UBND tỉnh; tạo thành phong trào thi đua thường xuyên, sâu rộng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao…đóng góp dấu ấn, công sức, trí tuệ của mỗi cá nhân, mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm thiết thực xây dựng giá trị chuẩn mực con người Yên Bái “Tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, than thiện, đoàn kết, cần cù, sang tạo” góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh.

1009 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h