Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Nội dung phát đồng thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

29/08/2019 16:03:26 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 29/8, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng đăng tải toàn văn bài phát động của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

Kính thưa: Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh!

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Năm 2019 và 2020 là thời gian diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và của tỉnh (kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 130 năm ngày sinh của Người; 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam, 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 120 năm Ngày thành lập tỉnh Yên Bái, 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh); đây cũng là giai đoạn tăng tốc, bứt phá để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh. Đặc biệt, bắt đầu từ quý I/2020 sẽ diễn ra sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng: Tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Để thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn, cống hiến vĩ đại và những lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp nối những thành quả quan trọng đã đạt được sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hăng hái thi đua, thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020” với một số nội dung trọng tâm sau đây:

Một là: Thi đua thực hiện tốt những lời căn dặn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc thiêng liêng của Người; tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học quý báu rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; khẳng định toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt di chúc của Bác, trung thành tuyệt đối và nỗ lực hết mình đi theo con đường cách mạng mà Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đã chọn.

Thi đua đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm, hành động cụ thể; tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 19/9/2016 và Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 12/4/2017 của Tỉnh ủy về xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc của Người thực sự trở thành công việc tự giác, thường xuyên, liên tục.

Hai là: Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 15/02/2017 của Tỉnh ủy Yên Bái về tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2017 - 2020; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020).

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là các phong trào: “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 2019 - 2025”. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X vào Quý III/2020.

Ba là: Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21 chỉ tiêu chủ yếu, 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, trong đó xác định, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt.

Trong năm 2019, bám sát phương châm hành động “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả” và chủ đề của năm là “Đẩy mạnh ba đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh”, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, ra sức thi đua hoàn thành toàn diện 32 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH, xây dựng Đảng theo Chương trình hành động số 144-CTHĐ/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái, Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 15/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh. Đồng thời, phấn đấu đưa huyện Trấn Yên hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới; thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2020, tiếp tục xây dựng và thực hiện kịch bản tăng trưởng cao, trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt khoảng 7,3%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 13.000 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt trên 3.300 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển đạt 15.500 tỷ đồng... để đảm bảo hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển KT-XH của cả nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Bốn là: Thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh, đó là: Đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ; đường dẫn cầu Tuần Quán; Hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm...; đồng thời hoàn thành thủ tục đầu tư để khởi công mới một số dự án hạ tầng kỹ thuật quan trọng như: Cầu Cổ Phúc; Nút giao IC13, cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đường Khánh Hòa - Văn Yên...

Lựa chọn một số dự án đầu tư trọng điểm, có tác động tích cực đến phát triển KT-XH của tỉnh là công trình, dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng vào dịp tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Năm là: Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 145 của Tỉnh ủy. Trước hết là tập trung trí tuệ, công sức xây dựng hệ thống văn kiện trình Đại hội; chủ động chuẩn bị phương án nhân sự đảm bảo thận trọng, bài bản, dân chủ, khách quan, toàn diện; thực hiện thật tốt công tác thông tin tuyên truyền, an ninh, hậu cần, phục vụ; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, xứng tầm là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là ngày hội của toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

          Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí !

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, kế thừa những thành tích quý báu chúng ta đã đạt được trong những năm vừa qua; trong không khí trang trọng của Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác; thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, doanh nhân, người lao động và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh cùng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, tôi trân trọng gửi tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc phong trào thi đua yêu nước trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng văn minh, giàu đẹp và trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc đúng như tâm nguyện và lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu trong lần về thăm Yên Bái.

Xin trân trọng cảm ơn!

1404 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h