Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Yên Bái ban hành Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số tuân thủ pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh

13/01/2021 07:28:25 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái mới ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số tuân thủ pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung của Kế hoạch đó là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật. UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp cùng các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Nâng cao chất lượng thẩm định trong hoạt động ban hành VBQPPL, bảo đảm không có các quy định chứa đựng điều kiện đầu tư kinh doanh và các yêu cầu không cần thiết, bất hợp lý, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật trong các VBQPPL được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

Nâng cao chất lượng hoạt động rà soát, tự kiểm tra VBQPPL và hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm phát hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm chú trọng đề nghị bãi bỏ các quy định tạo ra chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường, chi phí tuân thủ pháp luật về xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tổ chức thi hành pháp luật trên tinh thần hướng đến mục tiêu ngày càng giảm bớt chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp. Trong đó, thường xuyên cập nhật đầy đủ các VBQPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật.

Các sở, ban, ngành; Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh, Sở Tư pháp; UBND cấp huyện tổ chức công bố kịp thời, đầy đủ, công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điều kiện đầu tư kinh doanh đã được bãi bỏ, đơn giản hóa; các nội dung được sửa đổi, bổ sung; các quy định mới trong các lĩnh vực kinh doanh dễ làm phát sinh các chi phí không chính thức trong tuân thủ pháp luật.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giải thích quy định pháp luật mới được ban hành để cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Tuyên truyền sâu rộng đến các doanh nghiệp về các quy định mới của pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh; quyền, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước, của doanh nghiệp để doanh nghiệp có biện pháp tự bảo vệ mình trước các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu thống nhất nhận thức và có thái độ hành xử kiên quyết không “lót tay” cho cán bộ, công chức, viên chức; không chấp nhận chi những khoản chi phí “bôi trơn” để được hưởng những lợi ích, những “ưu tiên” ngoài quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình phối hợp với Sở Tư pháp, UBND cấp huyện xây dựng, phát hành, tổ chức hướng dẫn sử dụng các tài liệu về tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong phạm vi của từng ngành, từng địa phương.

Bên cạnh đó các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan phối hợp UBND cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hỗ trợ các doanh nghiệp; Nghiên cứu, rà soát rút ngắn thời gian giải quyết đối với các TTHC đăng ký kinh doanh, để kiến nghị Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan xem xét, xử lý kết quả rà soát, đánh giá TTHC; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng;

Nghiên cứu, rà soát rút ngắn thời gian giải quyết đối với các TTHC đăng ký kinh doanh, để kiến nghị Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan xem xét, xử lý kết quả rà soát, đánh giá TTHC; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng;

Rà soát, đánh giá các quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra phương án giảm phí, lệ phí đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật;

Tiếp tục rà soát toàn bộ diện tích đất đã được doanh nghiệp đề nghị thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được giải quyết; đề xuất hoặc chủ động thực hiện (theo thẩm quyền) phương án đơn giản hóa nội dung hồ sơ, thủ tục; thực hiện kết nối điện tử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai đối với doanh nghiệp;

Rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan về đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, quyết toán thuế nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; thực hiện cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử trong các giải quyết thủ tục hành chính về thuế, tiền thu từ phí, lệ phí;

Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra giải quyết các khiếu nại tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật;

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân...

144 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h