Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Công nhận các xã Lâm Thượng, Mường Lai, Minh Tiến, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

14/11/2023 07:23:50 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 10/11/202, UBND tỉnh ban hành các Quyết định công nhận các xã Lâm Thượng, Mường Lai, Minh Tiến, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Người dân xã Mường Lai tham gia làm đường giao thông nông thôn

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2087/QD-UBND công nhận xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; Quyết định số 2088/QD-UBND công nhận xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; Quyết định số 2089/QD-UBND công nhận xã Mường Lai, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Theo các Quyết định, xã Lâm Thượng được thưởng công trình phúc lợi trị giá một tỷ đồng; xã Minh Tiến và xã Mường Lai được thưởng 500 triệu đồng theo Quy định tại Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các xã: Mường Lai, Minh Tiến, Lâm Thượng, huyện Lục Yên đã xác định mục tiêu cụ thể, rõ ràng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và được sự hưởng ứng đồng thuận của nhân dân. Các xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng sức, đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng và triển khai các chương trình, chính sách phát triển kinh tế phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; quan tâm nâng cao đời sống văn hóa của người dân, nâng cao chất lượng y tế giáo dục, vận động nhân dân thu gom, xử lý rác thải, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp… Kết cấu hạ tầng của các xã từng bước được đầu tư xây dựng. Cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất phát triển phù hợp với lợi thế của từng xã. Các xã đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân dần được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của xã Mường Lai ước đạt 43,512 triệu đồng/người/năm; xã Minh Tiến ước đạt 42,545 triệu đồng/người/năm; xã Lâm Thượng ước đạt 46,33 triệu đồng/người/năm. Trên địa bàn các xã không còn nhà tạm, dột nát. Tỷ lệ nghèo đa chiều của xã Mường Lai còn 11,72%; xã Minh Tiến 5,36%; xã Lâm Thượng 6,36%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn của các xã đều đạt từ 99 - 100%...

677 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h