Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Văn bản mới

Công nhận xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021

02/08/2021 09:41:29 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1549/QĐ-UBND công nhận xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Đường giao thông nội đồng ở xã Việt Thành, huyện Trấn Yên được kiên cố hóa

Theo Quyết định, UBND huyện Trấn Yên có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã Việt Thành tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quy định tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2682/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Việt Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 có trách nhiệm công bố Quyết định công nhận xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

77 lượt xem
Ban Biên tập