Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

UBND tỉnh đánh giá kết quả xây dựng Trấn Yên thành huyện nông thôn mới đến tháng 5/2019

23/05/2019 14:10:14 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 20/5, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các ngành thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới đến tháng 5/2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND huyện Trấn Yên, đến hết năm 2018, huyện Trấn Yên có 15/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hiện xã Quy Mông đang trong quá trình đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xã Hòa Cuông, Việt  Hồng, Lương Thịnh đã đạt được từ 16-18 tiêu chí; xã Hồng Ca, Kiên Thành đã đạt từ 12-15 tiêu chí.

11 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015-2017 đã thực hiện công tác rà soát đánh giá việc thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi được công nhận đạt chuẩn, trong đó có 5 xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao là Tân Đồng, Báo Đáp, Đào Thịnh, Việt Thành và Minh Tiến;

Về công tác xây dựng huyện nông thôn mới, đến nay, huyện Trấn Yên đã đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; còn 3 tiêu chí chưa đạt bao gồm: Tiêu chí Quy hoạch; tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục và tiêu chí về Môi trường.

Hiện nay, để trở thành huyện nông thôn mới, Trấn Yên cũng còn gặp một số khó khăn: đó là đời sống của nhân dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập của người dân ở mức thấp… tại 4 xã đặc biệt khó khăn của huyện.

Tại buổi làm việc, các ngành thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; thảo luận việc bố trí nguồn lực cho các xã nhằm nâng cao chất lượng của các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; việc thẩm định lại tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia đối với các trường trên địa bàn huyện; đặc biệt là quan tâm đến công tác phòng ngừa tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện; việc bố  trí nguồn lực của huyện, của tỉnh và huy động nguồn lực của nhân dân vào công tác xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành, của huyện Trấn Yên và xã của huyện trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý huyện Trấn Yên cần cố gắng hơn nữa trong triển khai Đề án xây dựng huyện Trấn Yên đạt huyện Nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 và tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới của Chính phủ… để thấy được những việc đã làm được và chưa làm được trong xây dựng huyện nông thôn mới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Khánh yêu cầu các ngành thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận nông thôn mới của tỉnh, UBND huyện Trấn Yên bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh Yên Bái trong xây dựng huyện nông thôn mới. Huyện Trấn Yên đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 15/10/2019; tập trung rà soát, đánh giá, hoàn thành các tiêu chí đối với các xã đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 theo lộ trình của Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy Yên Bái, đặc biệt là tập trung chỉ đạo việc xây dựng nông thôn mới đối với xã Hồng Ca - xã khó khăn nhất trong lộ trình xây dựng nông thôn mới của huyện Trấn Yên; quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận nông thôn mới; cùng với đó xây dựng 4 xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch; triển khai thực hiện tốt các mô hình phát triển sản xuất kinh doanh…

Về xây dựng huyện nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Văn Khánh yêu cầu huyện Trấn Yên phối hợp với các ngành rà soát, đánh giá những tiêu chí đã đạt được so với các tiêu chí của huyện nông thôn mới; đề ra lộ trình cụ thể cho việc triển khai xây dựng huyện nông thôn mới; tính toán nguồn lực cụ thể trong đó có nguồn lực của trung ương, của tỉnh và của xã; tiếp tục thực hiện 9 nhóm giải pháp trong xây dựng huyện nông thôn mới trong đó chỉ rõ trách nhiệm của từng ngành thành viên, của huyện và của xã…

750 lượt xem
Thanh Thủy