Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái nâng cao chất lượng xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

18/12/2019 10:56:00 Xem cỡ chữ
Hiện tại, toàn tỉnh có 121 xã, phường, thị trấn/180 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL). Hầu hết các xã đăng ký đạt chuẩn NTM hàng năm đều đạt tiêu chí về chuẩn TCPL ở mức cao (đạt từ 90% trở lên).

Giúp người dân giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính là điều kiện để các địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 619 ngày 8/5/2017 quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) và Thông tư số 07 ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu TCPL, hội đồng đánh giá TCPL và một số nội dung về xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn TCPL và các văn bản có liên quan khác, hàng năm, Sở Tư pháp chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL trên địa bàn tỉnh nên đạt nhiều kết quả tích cực.  

Việc tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL được Sở Tư pháp và các địa phương thực hiện thông qua nhiều hình thức như: phát tờ rơi, tờ gấp; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; thông qua các cuộc họp thôn, xóm, tổ dân phố; lồng ghép vào các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho hòa giải viên, tuyên truyền viên…, qua đó từng bước giúp cán bộ và nhân dân nhận thức và nắm bắt được mục đích, nội dung của việc thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL. 

Để việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn (TCPL) được thống nhất, đúng quy định, hàng năm, Sở Tư pháp đều chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai đồng bộ, nghiêm túc Quyết định số 619, trong đó đặc biệt chú trọng việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).  

Hiện tại, toàn tỉnh có 121 xã, phường, thị trấn/180 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Hầu hết các xã đăng ký đạt chuẩn NTM hàng năm đều đạt tiêu chí về chuẩn TCPL ở mức cao (đạt từ 90% trở lên). 

Từ kết quả đánh giá đạt chuẩn TCPL đã giúp chính quyền các cấp có điều kiện nắm bắt, nhìn nhận toàn diện hơn về thực trạng triển khai các nhiệm vụ: giải quyết các vụ việc hành chính - tư pháp; phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); trợ giúp pháp lý; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. 

Đồng thời, có điều kiện nhận diện và khắc phục hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững, dân chủ, hiện đại, văn minh và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, thời gian tới, cùng với đổi mới, đa dạng hoá các hoạt động PBGDPL phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng và các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị, địa phương.

Lồng ghép công tác PBGDPL với việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động, các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, có chất lượng các tiêu chí: bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật, thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, hòa giải ở cơ sở, thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, quy trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL.

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền PBGDPL với tổ chức thi hành pháp luật; thường xuyên tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở…

 

Theo Báo Yên Bái