Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2019

30/12/2019 09:37:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong thời gian qua, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2019, góp phần xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng, đưa công tác tuyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng hoạt động ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.

Qua gần 02 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch, Văn phòng đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị

Theo đó, Văn phòng luôn xác định tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức trong Văn phòng, tạo sự đồng thuận trong xã hội nói chung và cơ quan đơn vị nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Vì vậy, ngay sau khi có Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, ngày 24 tháng 9 năm 2019, Văn phòng đã xây dựng Kế hoạch số 1218/KH-VP để quán triệt và  thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng.

Qua gần 02 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch, Văn phòng đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị; đưa toàn văn nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2019 lên phần mềm Quản lý nội bộ của Văn phòng; đồng thời thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt Đảng; đồng thời lồng ghép với các hoạt động tuyền truyền nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11.

Qua đó, đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan Văn phòng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng và tính tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng; góp phần xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng, đưa công tác tuyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng hoạt động ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn./.

Ban Biên tập