Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2020

30/12/2019 09:59:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Đó là một trong những mục đích của Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức phù hợp

Theo đó, mục tiêu chung của kế hoạch là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tuyên truyền kịp thời, thường xuyên nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Mục tiêu cụ thể, đến hết năm 2020, có 90% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính; 90% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên môn giáo dục công dân, giảng viên các môn pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN; 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức phù hợp; 95% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được TTPBGDPL về  PCTN; từ 90% người lao động tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được TTPBGDPL về PCTN; 85% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được TTPBGDPL về PCTN; 60% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được TTPBGDPL về PCTN.

Tỉnh cũng phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện chi tiết cho các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Ban Biên tập