Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Nhiều chuyển biến trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách pháp luật cho thanh niên

30/12/2019 16:18:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên đến năm 2020” với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức ở các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở và trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên.

Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị 05 Của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019

Thanh niên tỉnh Yên Bái từ 16 đến 30 tuổi, theo báo cáo số liệu thống kê (tổng điều tra dân số tính đến 30/8/2019), ước có 175.722/821.030 người chiếm 21,4% dân số toàn tỉnh. Trong đó: vị thành niên là 23%; nữ 408.053 chiếm 49,7% dân số (nữ thanh niên 84.057 chiếm 20,6%); số thanh niên đang đi học chiếm khoảng 25%; số thanh niên đang trực tiếp tham gia lao động chiếm 73% trên tổng số thanh niên, bằng 38,4% tổng số lao động của tỉnh; thanh niên nông thôn chiếm khoảng 76%, thanh niên thành thị, công chức, viên chức chiếm khoảng 22%.

Trong năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Bước đầu đã tạo được chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các ngành, các cấp và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí quan trọng của Chiến lược phát triển thanh niên, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam nói chung, Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh Yên Bái nói riêng giai đoạn II (2016 - 2020) theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/5/2016 về triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tỉnh Yên Bái tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện nâng cao năng lực tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Đến nay các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã đều triển khai chương trình phát triển thanh niên và quản lý nhà nước về thanh niên hằng năm một cách thiết thực, đã bám sát kế hoạch thực hiện, lồng ghép chỉ tiêu phát triển thanh niên vào các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành, cơ quan, đơn vị như: Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chương trình xóa đói giảm nghèo; chương trình việc làm (hỗ trợ lao động nông thôn học nghề, vay vốn giải quyết việc làm, hỗ trợ xuất khẩu lao động, thanh niên dân tộc, khuyết tật, thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chương trình xây dựng nông thôn mới; phòng chống ma túy, tội phạm,...

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức cho thanh niên học tập, tìm hiểu, nghiên cứu Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 với chủ đề năm 2019 ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”. 100% cán bộ đảng viên và trên 80% thanh niên được học tập, thông tin về nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp. Qua đó giáo dục ý thức công dân, xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng. Đặc biệt là triển khai sâu rộng cuộc vận động “Tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” làm chuyển biến sâu sắc về tư tưởng, nhận thức, hành động trong thanh niên. Bên cạnh đó, tuyên truyền phổ biến cho thanh niên việc tham gia, đóng góp ý kiến vào Luật thanh niên sửa đổi, bổ sung do Bộ Nội vụ và Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức; tổ chức các hội nghị tại tỉnh lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Luật thanh niên sửa đổi, bổ sung; Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.

Công tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách pháp luật cho thanh niên được triển khai thường xuyên và hiệu quả, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hoá của địa phương. Các mô hình hoạt động của thanh niên trong tỉnh đươc tổ chức có hiệu quả, việc duy trì và mở rộng mô hình của tuổi trẻ Yên Bái như: Câu lạc bộ pháp luật, nhóm “Bạn giúp Bạn” thực hiện các công trình phần việc thanh niên (Ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh), phong trào ủng hộ (Áo ấm mùa đông)... tham gia phòng chống ma tuý, đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền pháp luật lưu động, đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền phổ biến giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Với nhiều nội dung và hình thức phong phú, tỉnh Yên Bái đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức ở các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở và trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên./.

Ban Biên tập