Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

31/12/2019 08:22:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong 15 năm qua, bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, với vai trò trách nhiệm định hướng, lãnh đạo tổ chức các hoạt động của HĐND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã chủ động chỉ đạo HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nghiêm túc việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW gắn với thông báo số 74-TB/TW và kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã kết hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tới đông đảo cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh

Đảng đoàn HĐND tỉnh Yên Bái đã xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND tỉnh thông qua việc ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh để cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thường xuyên rà soát các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành về cơ chế, chính sách liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức khảo sát, giám sát việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân định kỳ, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Về công tác ban hành nghị quyết, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND theo quy định của pháp luật. Thông qua hoạt động thẩm tra, thảo luận, biểu quyết đối với các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND, trong đó có các nghị quyết có liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Cụ thể: Năm 2009, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVII đã ban hành Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND, ngày 16/12/2009 về Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015”; Năm 2017, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, ngày 04/10/2017 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2021.

Về công tác giám sát, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tiến hành khảo sát, giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên với các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Cụ thể: Năm 2007: Đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Pháp chế tiến hành giám sát chuyên đề “Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đăng ký và quản lý Hộ tịch ở địa phương”; Năm 2015: Đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Pháp chế tiến hành giám sát chuyên đề “Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, khảo sát đã kịp thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh và các cấp, các ngành về những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đối với công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, trước và sau các kỳ họp thường lệ, Đảng đoàn đã lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh ban hành kế hoạch để các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo luật định. Bên cạnh đó, Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh xây dựng lịch tiếp công dân và phân công trong Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và chỉ đạo Văn phòng thực hiện tiếp công dân định kỳ hằng tháng tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh theo quy định. Qua hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân đã kết hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tới đông đảo cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh; các nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào các quy định có liên quan đến đời sống của nhân dân như: Hiến pháp, Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các nghị định của Chính phủ; các thông tư, thông tư liên tịch của các bộ, ngành ở Trung ương; các nghị quyết của HĐND tỉnh….

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân”; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật... trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Hoạt động ban hành nghị quyết được chú trọng nên đã thể chế hóa và tạo cơ sở pháp lý cho UBND tỉnh và các cấp, các ngành triển khai thực hiện công tác công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động giám sát được tăng cường, qua đó đã phát hiện những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật và đề ra những giải pháp khắc phục; tập trung tuyên tuyền, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh; ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự trị an, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thời gian tới, Đảng đoàn đưa ra các giải pháp như tiếp tục quán triệt sâu sắc và đầy đủ hơn nữa về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo HĐND và các cơ quan của HĐND tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và quán triệt đầy đủ các nghị quyết của HĐND tỉnh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; Lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND nói chung và trong việc ra nghị quyết về công tác giáo dục pháp luật nói riêng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện cơ chế, chính sách cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; lãnh đạo, chỉ đạo giám sát hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xem đây là biện pháp hàng đầu trong việc đảm bảo thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn tỉnh; tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân; Tăng cường công tác phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tạo thói quen trong việc chấp hành nghiêm pháp luật; đẩy mạnh việc phối hợp giám sát hoạt động thi hành pháp luật; kiến nghị với UBND tỉnh và  các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật…

Ban Biên tập