Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thị xã Nghĩa Lộ chú trọng xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

08/04/2020 10:06:00 Xem cỡ chữ
Việc xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) tạo điều kiện thuận lợi để người dân TCPL, kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn.

Phụ nữ phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ tìm hiểu kiến thức pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL), xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ luôn quan tâm thực hiện tốt 5 tiêu chí đạt chuẩn TCPL: bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

UBND xã Nghĩa An đã giao cho công chức tư pháp - hộ tịch tham mưu thực hiện từng chỉ tiêu, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiện toàn tổ hòa giải, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hòa giải viên. 

Đến nay, xã có 8 tổ hòa giải với 45 hòa giải viên. Các tổ hòa giải đã kịp thời giải quyết các tranh chấp, xích mích ngay từ cơ sở. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, xã không có tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp. 

Trong thực hiện Quy chế dân chủ, mọi công việc, kế hoạch của xã được công khai, căn cứ theo đó, chính quyền địa phương phát động các phong trào thi đua để cán bộ, nhân dân thực hiện. 

Đến nay, 5 tiêu chí của xã đạt chuẩn TCPL luôn được địa phương triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước ở địa phương, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo điều kiện cho người dân ngày càng có cơ hội tiếp cận pháp luật vào thực tiễn đời sống để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân.

Gắn với Đề án xây dựng phường văn minh đô thị, phường Tân An đã chú trọng thực hiện các tiêu chí và được đánh giá đạt chuẩn TCPL. Phường đã quan tâm đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công, nhất là việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đời sống hàng ngày của người dân, như: đăng ký giấy khai sinh, khai tử, kết hôn, chứng thực… 

Phường đã chỉ đạo công chức Bộ phận Phục vụ hành chính công tiếp nhận và trả kết quả thực hiện giải quyết nhanh chóng, kịp thời, tránh quá hạn. Trong thực hiện Quy chế dân chủ, mọi công việc, chủ trương của phường đều được công khai để người dân theo dõi, nắm bắt, giám sát việc thực hiện, tạo được sự đồng thuận…

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu TCPL, Phòng Tư pháp thị xã đã tham mưu với UBND thị xã ban hành kế hoạch thực hiện các quyết định, Phòng Tư pháp ban hành công văn và trực tiếp hướng dẫn các xã, phường thực hiện tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL của xã, phường.

Theo đó, các xã, phường tổ chức đánh giá kết quả đạt chuẩn TCPL theo 5 tiêu chí với 25 chỉ tiêu. Hết năm 2019, 100% xã, phường của thị xã Nghĩa Lộ đều đạt chuẩn TCPL. Năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ sáp nhập thêm 7 xã, thị trấn của huyện Văn Chấn, trong đó có 4 xã đạt chuẩn TCPL. 

Đến nay, toàn thị xã có 11/14 xã, phường đạt chuẩn TCPL. 3 xã chưa đạt do điều kiện kinh tế khó khăn, địa bàn rộng, trình độ dân trí không đồng đều… 

Vì vậy, năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện quy định về xây dựng xã, phường đạt chuẩn TCPL năm 2020; phân công các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu trong từng tiêu chí về TCPL, phấn đấu 100% xã, phường của thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn TCPL.

 

Theo Báo Yên Bái