Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hướng dẫn tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVIII)

08/02/2017 16:16:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành văn bản số 23 - HD/TG hướng dẫn tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 41 - NQ/TU, ngày 20/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVIII).

Trên cơ sở quán triệt thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU, ngày 20/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”, các cấp ủy đảng cần chủ động rà soát, đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được đề cập trong nghị quyết của Tỉnh ủy tại địa phương, đơn vị thời gian qua; làm rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới và nguyên nhân; cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát hợp nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết; bổ sung, cập nhật vào chương trình kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, góp phần phát triển nền công nghiệp của tỉnh theo mục tiêu Nghị quyết.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc nội dung Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 20/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Đồng thời chỉ đạo, tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung cốt lõi của Nghị quyết và chương trình hành động của cấp ủy đến đoàn viên, hội viên. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết phải đảm bảo yêu cầu ngắn gọn, thiết thực, quán triệt thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, sát hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nội dung học tập, quán triệt bao gồm: phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 20/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII “về đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”. Trong đó tập trung sâu vào việc quán triệt và nhận thức đầy đủ định hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển công nghiệp trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Chiến lược phát triển công nghiệp việt nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2015 của Chính phủ; Thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ cấp ủy thực hiện nghị quyết.

Hình thức học tập quán triệt đối với cấp ủy cấp huyện và tương đương là lồng ghép triển khai trong các hội nghị phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị khác của Trung ương, của Tỉnh ủy hoặc Hội nghị triển khai chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2017; Đối với cấp ủy cơ sở, tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, nhân dân bằng hình thức phù hợp, thiết thực, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Thời gian tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện đối với cấp huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc hoàn thành phổ biến, quán triệt tới cán bộ, chủ chốt cấp huyện và cơ sở chỉ đạo phổ biến nội dung cơ bản của Nghị quyết đến đảng trong tháng 2/2017; hoàn thành xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết trong quý I/2017.

Ban Biên tập