Câu hỏi:Hỏi đáp về công tác giao rừng, cho thuê rừng

Trả lời:

Tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 10 quyết định số 186/2006/TTg ngày 14/8/2006 của Chính phủ về việc Ban hành quy chế quản lý rừng thì đối tượng được phép cải tạo rừng tự nhiên là:

Tại Điều 10. Cải tạo rừng tự nhiên

+ Khoản 1: Đối tượng rừng được phép cải tạo gồm:

a) Rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo kiệt, Nhà nước đã giao hoặc cho thuê, không có cây mục đích hoặc có cây mục đích nhưng số lượng không đáp ứng yêu cầu kinh doanh rừng.

b) Rừng phòng hộ là rừng tự nhiên nghèo kiệt, Nhà nước đã giao hoặc cho thuê, không có cây mục đích hoặc có cây mục đích nhưng số lượng không đáp ứng yêu cầu về phòng hộ của rừng.

c) Rừng đặc dụng là rừng tự nhiên nghèo kiệt, được phép cải tạo trong những trường hợp sau:

- Rừng nghiên cứu khoa học, thực nghiệm không phù hợp hoặc không đáp ứng được mục đích nghiên cứu khoa học, thực nghiệm; khu bảo vệ cảnh quan không phù hợp hoặc không đáp ứng được mục đích bảo vệ cảnh quan.

- Rừng trong phân khu dịch vụ - hành chính của vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

+ Khoản 2: Thẩm quyền cho phép cải tạo rừng tự nhiên:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép cải tạo rừng tự nhiên do Bộ quản lý.

b) UBND cấp tỉnh cho phép cải tạo rừng tự nhiên do UBND tỉnh quản lý.

c) UBND cấp huyện cho phép cải tạo rừng tự nhiên do UBND huyện quản lý.

Như vậy, đối tượng rừng được phép cải tạo rừng tự nhiên là 3 loại. Phải có tiêu chí rừng nghèo kiệt thì mới được cải tạo và được nhà nước giao hoặc cho thuê, không có cây mục đích hoặc có cây mục đích nhưng số lượng không đáp ứng kinh doanh rừng. Còn rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng không có tiêu chí nghèo kiệt thì không được phép cải tạo.

 

Xem tiếp