Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Gần 6 nghìn tỷ đồng thực hiện các chính sách giảm nghèo trong năm 2020

21/05/2020 15:03:00 Xem cỡ chữ
Giai đoạn 2016 - 2020, nguồn kinh phí thực hiện các Chính sách giảm nghèo và lồng ghép từ các dự án, đề án, chương trình để thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái là trên 15.630 tỷ đồng chia theo các giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 2016 - 2019 đã thực hiện trên 9.600 tỷ đồng

Trong đó, giai đoạn 2016 - 2019 đã thực hiện trên 9.600 tỷ đồng; còn lại gần 6.000 tỷ đồng thực hiện trong năm 2020.

Từ nguồn kinh phí này tỉnh Yên Bái đã thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở tại các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn và hai huyện nghèo Mù Cang Chải, Trạm Tấu,…

Qua đó, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn; 70% thôn bản trên địa bàn tỉnh Yên Bái có đường giao thông được bê tông hóa; 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT,…

Ban Biên tập