Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020

25/06/2020 15:11:00 Xem cỡ chữ
Triển khai thực hiện Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề, ngày 16/6/2020 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có văn bản hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai các quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2020.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở GDNN

* Về xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở GDNN (bắt buộc đối với trường cao đẳng, trường trung cấp) theo quy định tại Thông tư số 28. Hướng dẫn các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn triển khai xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng và lưu ý thực hiện cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên nhà trường các nội dung liên quan đến Thông tư số 28 nhằm thực hiện đổi mới quản trị nhà trường theo hướng hiện đại, đảm bảo khoa học, hiệu quả; Thành lập hoặc phân công đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng của trường; Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, rà soát thực trạng hiện có, tiến hành phân tích, đánh giá các điều kiện bảo đảm chất lượng của trường so với chuẩn GDNN hiện hành, từ đó xác định tầm nhìn, sứ mạng, các quy hoạch, chiến lược của trường; Tiến hành xác định mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng của nhà trường trên cơ sở bám sát kết quả rà soát thực trạng/điều kiện bảo đảm hiện có, các thế mạnh, tồn tại, cơ hội và thách thức của nhà trường.

Tổ chức xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng cho từng nội dung cụ thể của các lĩnh vực quản lý chất lựợng, trong đó các hoạt động bắt buộc phải xây dựng quy trình công cụ thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 7 Thông tư số 28 (ưu tiên, lựa chọn những lĩnh vực/nội dung quản lý chất lượng đang là thế mạnh của nhà trường, đang đem lại hiệu quả và có tính ổn định cao, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của trường thực hiện xây dựng quy trình và cống cụ).

Quan tâm, đẩy mạnh hoạt động thiết lập hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng, nghiên cứu, tham khảo các quy định về văn thư - lưu trữ hiện hành để xây dựng hoặc hoàn thiện quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng của trường.

Người đứng đầu nhà trường phê duyệt các nội dung thuộc hệ thống bảo đảm chất lượng trước khi đưa vào vận hành (không nhất thiết phải hoàn thành tất cả các quy trình, công cụ mới đưa vào vận hành mà quy trình, công cụ nào đã xây dựng xong đến đâu đưa vào vận hành đến đó).

Thực hiện đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng theo Điều 10, Điều 11 của Thông tư số 28.

Hằng nărn, các trường thực hiện báo cáo kết quả xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng theo mẫu Phụ lục số 02 Thông tư 28 cho cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) nơi cơ sở đóng trên địa bàn, Tổng cục theo quy định.

Quản lý dữ liệu đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý tham gia bồi dưỡng kiến thức bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở GDNN; phối hợp, cử đúng đối tượng, thành phần tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng về bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở GDNN năm 2020 do Tổng cục tổ chức. Đối tượng tham gia tập huấn là người đứng đầu nhà trường hoặc Phó Hiệu trưởng, cán bộ phụ trách về bảo đảm chất lượng, cán bộ quản lý, các phòng, khoa của các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn.

Về thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp: Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở GDNN trên địa bàn thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN như sau: Thực hiện tự đánh giá chất lượng là bắt buộc đối với tất cả cơ sở GDNN và các chương trình đào tạo nghề trọng điểm quốc gia, khu vực và quốc tế của các trường cao đẳng, trường trung cấp thuộc danh sách trường được phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 (khuyến khích các cơ sở GDNN thực hiện tự đánh giá chất lượng đối với tất cả các chương trình đào tạo đang triển khai đào tạo tại cơ sở).

Tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình và các hướng dẫn thực hiện kiểm định chất lượng: Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng được quy định tại Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN.

Quy trình thực hiện tự đánh giá chất lượng được quy định tại Mục 2 Thông tư số 28: về quy trình tự đánh giá, cơ sở GDNN cần nêu đủ căn cứ thực hiện tự đánh giá, thực hiện công bố báo cáo tự đánh giá và đảm bảo đúng thời hạn gửi cho cơ quan quản lý trực tiếp, Sở LĐTBXH cũng như Tổng cục.

Về thành lập Hội đồng tự đánh giá: cơ sở GDNN cần thực hiện đúng quy định về số lượng và thành phần Hội đồng (một số cơ sở GDNN thường thiếu đại diện các tổ chức đoàn thể của cơ sở GDNN, chuyên gia có kinh nghiệm, uy tín và doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực tập, thực hành, làm việc).

Về nội dung Báo cáo tự đánh giá: cơ sở GDNN cần thực hiện tự đánh giá đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo đúng hướng dẫn, thực hiện đúng mẫu bảng mã minh chứng. Báo cáo tự đánh giá chất lượng GDNN được thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 03, 04 và 05 Thông tư số 28.

Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm GDNN được quy định tại Công văn số 452/TCGDNN-KĐCL của Tổng cục ngày 25/3/2019.

Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng được quy định tại Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL của Tổng cục ngày 25/3/2019.

Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng được quy định tại Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL của Tổng cục ngày 25/3/2019.

Hướng dẫn nội dung chi và mức chi hoạt động tự đánh giá chất lượng đối với các trung tâm GDNN, trường trung cấp, trường cao đẳng công lập được quy định tại Công văn số 822/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ngày 11/3/2020.

Ban Biên tập