Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động

02/10/2019 14:22:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Để đạt được mục tiêu hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động và các nhóm lao động đặc thù, đặc biệt là lao động nữ ở nông thôn; lao động là thanh niên; lao động đi làm việc tại nước ngoàil, các ngành chức năng cần quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ một số giải pháp nhằm tạo tiền đề quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, đảm bảo người dân có việc làm ổn định với mức thu nhập cao.

Cần quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ một số giải pháp nhằm tạo tiền đề quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho người lao động

Trong đó, đẩy mạnh thực hiện các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh cải cách kinh tế, tái cơ cấu nền kinh tế; phát triển hài hoà, bền vững các vùng để tận dụng lợi thế cậnh tranh của đất nước, thu hút và giải quyết việc làm cho lao động, trong đó có lao động nữ. Hoàn thiện thế chế, chính sách về việc làm, thị trường lao động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập; xây dựng các chính sách hỗ trợ việc làm cho lao động nữ, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ... Tăng cường lồng ghép nội dung bình đẳng giới, quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nữ, nhất là ở khu vực nông thôn thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn, vệ sinh lao động.

Phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương để có những chính sách phù hợp nhằm thu hút nguồn lao động có trình độ chuyên môn về công tác ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của kinh tế, xã hội ở tất cả các khu vực trên phạm vi cả nước. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với tạo việc làm; xã hội hóa công tác dạy nghề, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề cho người lao động, nhất là lao động nữ nông thôn lớn tuổi. Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, chú trọng đẩy mạnh dự báo thị trường lao động trong ngắn hạn và dài hạn nhằm cung cấp các thông tin vê cơ hội việc làm, chỗ việc làm trống, các khoá đào tạo... giúp thanh niên, sinh viên lựa chọn và quyết định học nghề, lập nghiệp, tham gia thị trường lao động;

Nâng cao năng lực của hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trong tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động trong đó có lao động nữ, lao động thanh niên và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên; phối hợp hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm của các Trung tâm với các cơ sở đào tạo, đặc biệt là các trường cao đẳng, đại học nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò kết nối cung - cầu lao động; chú trọng phát triển các kỹ năng “mềm”, kỹ năng làm việc cho sinh viên ; tổ chức thường xuyên phiên giao dịch việc làm lưu động đến các vùng nông thôn, tăng cơ hội tiếp cận thông tin việc làm phù hợp với trình độ và khả năng cho lao động nữ.

Ưu tiên cho vay vốn giải quyết việc làm đối với các dự án tạo nhiều việc làm cho lao động thanh niên, lao động nữ nông thôn từ Quỹ quốc gia về việc làm; Tăng cường thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách về lao động - việc làm.