Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái

04/05/2019 14:03:29 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 4/5, tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Nguyễn Văn Khánh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo và thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Yên Bái.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện của các sở, ban ngành tỉnh Yên Bái, các phòng ban chuyên môn của thành phố Yên Bái, chính quyền và nhân dân xã Tân Thịnh đã nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới để cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chủ động và tự giác tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã.

Qua 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Tân Thịnh đã huy động trên 26 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi...

Đến nay cơ sở hạ tầng của xã được xây dựng và nâng cấp đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Văn hóa - xã hội - môi trường được quan tâm, chú trọng. Hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường đáp ứng yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã được quan tâm đầu tư

Những năm qua, xã đã tích cực chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động đúng hướng, sản xuất nông theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng giá trị sản phẩm; hình thành và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế mới. Đến nay, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 22 triệu đồng năm 2016 lên 36,82 triệu đồng năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo là 6,1%; trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát, tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng đạt 83%; 100% số hộ dùng điện, 100% hộ có phương tiện nghe nhìn; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 91%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo xã đạt 42,13%. ...

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh đã có ý kiến phân tích và làm rõ những kết quả đã đạt được của xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của xã và báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tân Thịnh của UBND thành phố và ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, Hội đồng thẩm định của tỉnh thống nhất xã Tân Thịnh hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đề nghị UBND tỉnh xem xét công nhận xã Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Hội đồng thẩm định của tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Yên Bái cần tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu để hướng dẫn xã Tân Thịnh điều chỉnh, bổ sung vào báo cáo, hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xem xét, lựa chọn những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng nông thôn mới đề nghị các cấp khen thưởng.

Trong thời gian tới thành phố Yên Bái cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ xã Tân Thịnh hoàn thiện, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Đối với xã Tân Thịnh cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa để tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Trong đó, tranh thủ các nguồn lực để đẩy nhanh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong xã.

552 lượt xem
Tiến Lập