Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nghĩa Lộ: Hiệu quả từ những quyết sách lớn

21/02/2020 08:56:00 Xem cỡ chữ
Năm 2019, thị xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 42/44 chỉ tiêu theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan Hội chợ kích cầu phát triển thương mại, dịch vụ ở thị xã Nghĩa Lộ.

Ngay từ cuối năm 2018, căn cứ vào tình hình phát triển trên các lĩnh vực, Thị ủy Nghĩa Lộ đã đề ra kế hoạch và chủ động xây dựng chương trình hành động chỉ đạo các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện. Trong đó, xác định chủ đề chính là "Đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; phấn đấu thực hiện đạt hoặc cao hơn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Chương trình hành động 144 Tỉnh ủy giao năm 2019; cơ bản về đích các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ thị xã”. 

Theo đó, Thị ủy tập trung nâng cao vai trò chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quán triệt triển khai, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là xây dựng kế hoạch, chuẩn bị báo cáo chính trị, xây dựng phương án nhân sự; chỉ đạo kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt đảm bảo theo quy trình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác. 

Tập trung khắc phục khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với xác định và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2019 cấp thị xã và cơ sở. Đồng thời, HĐND ban hành nghị quyết, UBND thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết và kế hoạch về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền thị xã chủ động làm việc với một số sở, ngành để tháo gỡ khó khăn, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các dự án khắc phục hậu quả bão lũ, đầu tư xây dựng cơ bản, mở rộng địa giới hành chính thị xã... 

Kết quả, Ban Thường vụ Thị ủy đã khắc phục 4/4 khuyết điểm, 38/38 nhiệm vụ đã chỉ ra sau kiểm điểm năm 2018; 432 tập thể và 213 cá nhân hoàn thành khắc phục khuyết điểm, đạt hơn 90%. Trong thực hiện Chỉ thị 05, 100% các chi, đảng bộ cơ sở, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức học tập chuyên đề năm 2019, xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân thực hiện; tập trung rà soát, bổ sung, thay thế và đăng ký thực hiện với Thị ủy 55 mô hình tập thể và 35 mô hình cá nhân học tập và làm theo Bác. Đồng thời, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm đạt kết quả tốt. 

Đối với Chương trình hành động 144, Thị ủy đề ra 42 chỉ tiêu, nhiệm vụ và thực hiện 2 nhiệm vụ tỉnh giao. Từ đó, xây dựng 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

Thống nhất đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cụ thể hóa thực hiện các thể chế, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh đã ban hành; triển khai thực hiện đồng bộ, liên thông hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công từ cấp xã đến cấp thị xã; sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị cấp thị xã; thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông nghiệp nông thôn sang phi nông nghiệp theo hướng xã hội hóa, tự nguyện; huy động mọi nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn lực đầu tư... Theo đó, năm 2019, thị xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 42/44 chỉ tiêu. 

Cụ thể, có 18 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch với một số chỉ tiêu vượt cao như: giá trị hàng xuất khẩu đạt 889%; số lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp đạt 102% bằng 355% kế hoạch tỉnh giao; số tổ hợp tác thành lập mới đạt 151%; 24 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch và có 2 chỉ tiêu chưa hoàn thành do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi. 

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Bí thư Thị ủy cho biết: năm 2020, Đảng bộ thị xã quyết tâm  tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung thực hiện tốt việc tiếp nhận các xã, thị trấn sáp nhập về thị xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhanh chóng ổn định hệ thống chính trị, sớm đi vào hoạt động bình thường; hoàn thành cơ bản công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy... 

Để hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm đó, đòi hỏi có sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.  

Theo Báo Yên Bái