Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trong năm 2020 Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”

24/02/2020 08:03:00 Xem cỡ chữ
Để tiếp tục có hiệu quả Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” (viết tắt là Đề án), ngày 17/02/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện trong năm 2020 Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”.

Theo đó, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án trong năm 2018 là tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải ở cơ sở, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức tập huấn phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện; căn cứ tình hình thực tế và đặc thù của địa phương, thực hiện các hoạt động cụ thể tại các đơn vị cấp xã được địa phương lựa chọn chỉ đạo điểm.
Ngoài ra, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí cho việc triển khai thực hiện Đề án trong năm 2020 hiệu quả.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp