Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Cải cách hành chính ở Yên Bái: Tăng tốc để đột phá hiệu quả

21/10/2019 15:16:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Thực hiện “một trong 3 khâu đột phá chiến lược”, công tác cải cách hành chính (CCHC) từ đầu năm đến nay tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Lao Chải, Mù Cang Chải phục vụ người dân.

Nổi bật trong công tác CCHC thời gian qua là việc bộ phận phục vụ hành chính công (BPPVHCC) cấp huyện, xã tại 9 huyện, thị, thành phố và 180 xã, phường, thị trấn đã đi vào hoạt động liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) của tỉnh. 

Không chỉ góp phần đẩy mạnh công tác CCHC, số lượng thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết đúng và trước hạn cũng như đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt tỷ lệ cao đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Đối với TTPVHCC của tỉnh, từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/5/2019, đã tiếp đón trên 10.000 lượt công dân, tiếp nhận 9.525 hồ sơ, chuyển kỳ trước sang 1.016 hồ sơ với tổng số hồ sơ phải giải quyết là 10.541 hồ sơ. 

Trung tâm đã giải quyết được 9.973 hồ sơ, trong đó: giải quyết đúng và trước hạn 9.953 hồ sơ, chiếm 99,7%; số hồ sơ quá hạn chỉ có 24 hồ sơ, chiếm 0,3%. Tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 100%. 

 

Đối với BPPVHCC cấp huyện, cấp xã đã tiếp đón trên 52.000 lượt công dân, tiếp nhận 50.909 hồ sơ, đã giải quyết 47.855 hồ sơ, đang giải quyết 1.645 hồ sơ, chờ bổ sung 565 hồ sơ, từ chối 844 hồ sơ. Hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 47.849/47.855 hồ sơ, chiếm 99,98%. Hồ sơ quá hạn là 6 hồ sơ, chiếm 0,02%. Tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt  trên 99%. 

Cùng giải quyết tốt TTHC, công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính tiếp tục thu được nhiều kết quả. 

Trong đó, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II và kết luận của Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm, đã giảm một cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. 

Đồng thời, tỉnh đã triển khai Đề án sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã; Đề án thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn; Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Văn Chấn để mở rộng địa giới hành chính thị xã Nghĩa Lộ…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC từ đầu năm đến nay còn những tồn tại, hạn chế: việc chỉ đạo CCHC của chính quyền ở một số nơi chưa quyết liệt, sâu sát và cụ thể: việc đôn đốc triển khai công tác CCHC một số nơi chưa kịp thời; công tác giám sát, kiểm tra còn hạn chế; một số đơn vị luôn xếp hạng ở vị trí thấp; việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác CCHC theo tiến độ, định kỳ đa phần còn chậm so với quy định, nhiều đơn vị báo cáo nhưng hình thức, chung chung, chất lượng báo cáo chưa đảm bảo...  

Thời gian đến hết năm không còn dài, phát huy những kết quả và khắc phục những khó khăn tồn tại, để triển khai có hiệu quả chương trình CCHC Nhà nước theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ, công tác CCHC phải tăng tốc. 

Theo đó, phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của CCHC trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao nhận thức trong hành động; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương về cải cách TTHC qua chỉ đạo và thực hiện; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4; tăng cường và nâng cao chất lượng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công ích… 

Các cấp, các ngành, các địa phương cần đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được tỉnh ban hành trong: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số CCHC (PAR INDEX); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) năm 2018. 

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức, gắn thực hiện tinh giản biên chế; điều chỉnh Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh gắn với thực hiện các đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức tốt thi nâng ngạch công chức, tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác.

Tổ chức kiểm tra có chất lượng công tác CCHC tại một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn; làm tốt công tác bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm việc tại TTPVHCC của tỉnh, BPPVHCC cấp huyện, cấp xã cũng như cho cán bộ, công chức làm công tác CCHC trên địa bàn... 

Đồng thời đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính qua triển khai thực hiện dự án xây dựng trục kết nối, chia sẻ dữ liệu tỉnh Yên Bái; đưa vào sử dụng phần mềm đánh giá chỉ số CCHC tỉnh Yên Bái cũng như việc xây dựng đô thị thông minh...

(Theo Báo Yên Bái)

 

Ban Biên tập