Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Những dấu ấn cải cách hành chính

11/02/2020 10:59:00 Xem cỡ chữ
Năm qua, UBND tỉnh đã ban hành 57 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và 19 quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Việc triển khai ứng dụng CNTT phục vụ công tác CCHC được triển khai đồng bộ. (Ảnh: Công chức Sở Tư pháp sử dụng phần mềm tác nghiệp phục vụ công việc chuyên môn).

Thực hiện phương châm hành động "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đều xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các nội dung của chương trình cải cách hành chính (CCHC) để chỉ đạo thực hiện.

Bám sát nội dung Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch CCHC năm 2019 của tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 10/7/2019 để thực hiện các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, cải thiện, nâng cao hiệu quả công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo. 

Theo đó, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của địa phương tiếp tục được thực hiện tuân thủ các quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh kịp thời ban hành văn bản mới, văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ… khi có sự thay đổi văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc khi tình hình kinh tế - xã hội có sự thay đổi. 

Đặc biệt, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý. Năm qua, đã ban hành 57 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh với tổng 936 TTHC; 19 quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. TTHC sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố được cập nhật theo quy định. 

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính thường xuyên được chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc. Trong năm, việc đưa bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã vào hoạt động với Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh đã giúp tỷ lệ giải quyết TTHC năm 2019 đạt rất cao, từ 90 đến 100%. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các kết luận, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về rà soát, sắp xếp bộ máy, trong năm, tỉnh tiếp tục giảm 84 cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc. 

Cụ thể, giảm 1 cơ quan hành chính cấp tỉnh; 22 cơ quan, đầu mối trực thuộc sở, ban, ngành; 27 phòng, ban trực thuộc cấp huyện; 34 phòng trực thuộc chi cục trực thuộc các sở, ban, ngành. 

Cùng bộ máy, giảm 130 lãnh đạo, gồm: 89 lãnh đạo cấp tỉnh; 41 lãnh đạo cấp phòng trực thuộc sở, ban, ngành; 32 lãnh đạo cấp phòng trực thuộc chi cục, trung tâm; 68 lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND cấp huyện; giảm 338 biên chế. 

Cùng phê duyệt Đề án vị trí việc làm của 20/20 sở, ban, ngành và 9/9 huyện, thị xã, thành phố; phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh gồm 32 đơn vị (cấp tỉnh 23, cấp huyện 9). Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công của tỉnh. 

Trong năm, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm; mở được 40 lớp bồi dưỡng cho 3.042 cán bộ, công chức khối Nhà nước và chính quyền cơ sở; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý chuyên sâu cho 355 cán bộ, công chức cấp xã; phối hợp với Trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên mở 10 lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho 500 lượt cán bộ, công chức cấp xã; hỗ trợ kinh phí đào tạo theo Dự án "Hợp tác phát triển toàn diện về y tế giữa UBND tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai, giai đoạn 2017-2021” cho 225 cán bộ, công chức, viên chức… 

Tiếp tục thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 8/8/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về "Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”, UBND tỉnh đã cử 150 cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đề án tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh và Công ty LG Hải Phòng; cử 60 cán bộ trẻ tham gia khóa tập huấn, học tập kỹ năng quản lý, lãnh đạo tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

 Hiện đại hóa nền hành chính, việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác CCHC được triển khai mạnh mẽ và đồng bộ. 

Hiện nay, 29 sở, ban, ngành, tỉnh; 17 đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành; 9 huyện, thị xã, thành phố; tất cả các xã, phường, thị trấn và đã kết nối với Trục liên thông quốc gia trong việc thực hiện gửi, nhận văn bản từ Văn phòng Chính phủ đến 3 cấp chính quyền. 

Đồng thời, đảm bảo việc liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy đạt 100%. Cấp tỉnh hiện có 4 điểm cầu trực tuyến, 100% cấp huyện có  điểm cầu. Tất cả các cơ quan hành chính nhà nước đã thực hiện việc chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo đúng hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

Phát huy những kết quả, khắc phục những tồn tại, năm 2020, UBND tỉnh sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình CCHC nhà nước theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ; thực hiện hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh Yên Bái; hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận số 229-KL/TU ngày 1/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về nhiệm vụ, giải pháp công tác CCHC giai đoạn 2018-2020. 

Trong đó, có việc chỉ đạo đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết TTHC nhanh gọn, hiệu quả và đúng quy định. Phấn đấu có ít nhất 40% hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận phục hành chính công cấp huyện được xử lý trực tuyến đối với các dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến tại mức độ 3; 30% hồ sơ được xử lý trực tuyến đối với các dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến tại mức độ 4...

 

Theo Báo Yên Bái