Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính

11/02/2020 11:02:00 Xem cỡ chữ
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh được triển khai tập trung vào xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận, xử lý và giải quyết TTHC cho cá nhân, doanh nghiệp tại các cấp chính quyền địa phương.

Cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành 58 quyết định với tổng 951 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có: 499 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 201 TTHC mới ban hành; thay thế 35 TTHC; bãi bỏ 216 TTHC ... 

Các TTHC sau khi được UBND tỉnh công bố đã được bộ, cơ quan ngang bộ đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và nhập bổ sung, sửa đổi các thông tin liên quan đến thời gian, địa điểm thực hiện, phí, lệ phí đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, đảm bảo việc kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC với Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. Hiện tại, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện theo cơ chế một cửa. 

Trong năm, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận tổng số 533.304 hồ sơ, trong đó: cấp tỉnh 79.405 hồ sơ, cấp huyện 102.667 hồ sơ, cấp xã 351.232 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết là 529.301, trong đó số hồ sơ trả đúng thời hạn là 529.188 (chiếm 99,9%). 

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, ngày 29/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1171 phê duyệt Đề án thành lập Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện và cấp xã. 

Đến ngày 1/4/2019, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ công bố và đưa Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động. 

Đồng thời, bố trí đầy đủ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã với tổng số 834 người. Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các TTHC, tỉnh đã biên soạn và in 1.755 cuốn sách "Hỏi đáp về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và văn bản về giải quyết TTHC”. 

Đặc biệt, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC với nhiều hình thức như: lồng ghép tại các cuộc họp, hội nghị; phát tờ rơi, treo pano, áp phích; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục cải cách TTHC... 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã xây dựng chuyên mục "Tổng đài hỗ trợ TTHC” và "Công dân, doanh nghiệp hỏi”; định kỳ hàng tháng UBND tỉnh tổ chức gặp mặt "Cafe doanh nhân” tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết nhằm tạo động lực thúc đẩy, động viên các doanh nghiệp. 

Bằng nhiều nỗ lực, cố gắng, từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/12/2019, toàn tỉnh đã tiếp đón trên 300.000 lượt công dân đến liên hệ thực hiện các TTHC; tiếp nhận vào hệ thống 317.164/533.304 hồ sơ và đã giải quyết 306.955 hồ sơ, trong đó, hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 306.850 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,96%). 

Đến nay, tổng số TTHC đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là 1.632 TTHC; cấp huyện là 415 TTHC; cấp xã là 143 TTHC. Việc giải quyết TTHC Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 100%; tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đạt 99%. 

Những kết quả đạt được đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện.

 

Theo Báo Yên Bái