Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

11/10/2016 10:46:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Để triển khai kế hoạch thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, vừa qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng trên địa tỉnh Yên Bái năm 2016.

Kế hoạch đề ra nhằm mục đích triển khai thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng năm 2016 nhằm phục vụ cho công tác quản lý đối tượng trên địa bàn tỉnh và xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý quốc gia về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Hoạt động thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng năm 2016 phải đảm bảo tính chính xác, công khai, phản ánh đúng thực trạng các hộ gia đình có đối tượng tại thời điểm điều tra. Bảo đảm đúng tiến độ thời gian qui định để kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo qui định.

Đối tượng thu thập thông tin: Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả điều tra nghèo đa chiều năm 2015 của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã báo cáo chính thức về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); Hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2016 (tính đến thời điểm tháng 2 năm 2016) trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Hộ đang nhận kinh phí chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng là thành viên của hộ gia đình và Hộ đang nhận kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, người khuyết tật đặc biệt nặng, người cao tuổi tại thời điểm tháng 2 năm 2016.

Phạm vi thu thập toàn bộ 180 xã, phường, thị trấn tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thời gian thu thập thông tin bắt đầu từ ngày 8/3/2016 đến ngày 8/4/2016 cụ thể như sau:

Từ ngày 25/2/2016 đến ngày 7/3/2016: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các điều tra viên của các xã, phường, thị trấn và các huyện, thị xã, thành phố;

Từ ngày 8/3/2016 đến ngày 31/3/2016: Các xã, phường, thị trấn tiến hành thu thập thông tin vào phiếu điều tra và lập 3 danh sách: hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp tại cộng đồng, tổng hợp đối tượng bảo trợ xã hội theo mẫu quy định.

Từ ngày 1/4/2016 đến ngày 8/4/2016: Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp nhận, nghiệm thu, hoàn thiện các phiếu điều tra do các xã, phường, thị trấn bàn giao và tổng hợp 3 danh sách, hệ thống biểu mẫu nêu trên.

Từ ngày 9/4/2016 đến ngày 15/4/2016: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tiếp nhận, nghiệm thu phiếu và 3 danh sách hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp tại cộng đồng, hệ thống biểu mẫu của các huyện, thị xã, thành phố để bàn giao cho Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Tổng kinh phí (tạm tính) thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng năm 2016 là: 2.210.385.870 đồng (Hai tỷ, hai trăm mười triệu, ba trăm tám mươi lăm ngàn, tám trăm bảy mươi đồng) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp. Giá trị nghiệm thu, thanh toán kinh phí căn cứ trên số lượng phiếu thực thế điều tra được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp nhận. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận kinh phí từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và cấp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

Thu Hương