Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nhiệm vụ của các cấp trong việc thu thập thông tin hộ nghèo và hộ có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

11/10/2016 10:52:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Vừa qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng trên địa tỉnh Yên Bái năm 2016. Theo đó, Sở cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp.

Cụ thể, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch đạt kết quả tốt; Tiếp nhận biểu mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát hành và cấp phiếu cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; Chủ trì phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho lãnh đạo, cán bộ các phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và điều tra viên cấp xã; Kiểm tra, giám sát công tác triển khai kế hoạch trên địa bàn tỉnh;

Ký hợp đồng thu thập thông tin với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; tiếp nhận và nghiệm thu phiếu thu thập thông tin do các huyện, thị xã, thành phố gửi về để bàn giao cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo đúng quy định. Bàn giao phiếu cho các huyện để lưu giữ bảo quản ngay sau khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển bàn giao lại.

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố: Sử dụng Ban Chỉ đạo điều tra, khảo sát hộ nghèo, cận nghèo cấp huyện, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thu thập thông tin địa phương và phân công cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các xã, phường, thị trấn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Lựa chọn các điều tra viên từ đội ngũ cán bộ của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cán bộ Văn phòng - thống kê các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý để tham gia thu thập thông tin vào phiếu. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triệu tập  cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ thu thập thông tin, đồng thời  phối hợp quản lý lớp tập huấn theo kế hoạch của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Ký hợp đồng giao khoán công việc với Uỷ ban nhân dân cấp xã về thu thập thông tin theo phiếu.

Tiếp nhận phiếu C và C1 từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để cấp phát cho các xã, phường, thị trấn; tiếp nhận, nghiệm thu làm sạch phiếu của các xã, phường, thị trấn sau khi điều tra để bàn giao cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc trong suốt quá trình thực hiện thu thập thông tin phiếu tại cơ sở. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng và hoàn thành chứng từ thanh quyết toán  kinh phí theo hợp đồng với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Quán triệt trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở trong việc tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và mọi người dân về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của công tác thu thập thông tin Phiếu C và C1. Cử cán bộ tham gia tập huấn theo giấy triệu tập của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; Cung cấp các thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng để cán bộ có căn cứ thu thập thông tin vào phiếu; Chỉ đạo cán bộ thực hiện thu thập thông tin vào phiếu của địa bàn mình bảo đảm chính xác và đúng hướng dẫn của cấp trên. Bàn giao phiếu cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

 

 

Thu Hương