Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

03/01/2017 14:49:00 Xem cỡ chữ
Ngày 29/12, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 59 cán bộ, đảng viên, báo cáo viên của các chi, Đảng bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ"; chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Dự thảo Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tư do thế hệ mới” của Ban Chấp hành Trung ương; Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 09 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017...

Trên cơ sở học tập, nghiên cứu các nội dung, các đại biểu sẽ tiếp tục liên hệ với thực tiễn, đồng thời tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

Theo Báo Yên Bái