Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Tập huấn quản lý chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

05/10/2022 15:13:00 Xem cỡ chữ
Vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cho lãnh đạo chủ chốt, cán bộ quản lý, nhà giáo của các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyên đề: “Quản lý chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật”.

Quang cảnh lớp tập huấn, bồi dưỡng

Tại buổi tập huấn các học viên được nghe giới thiệu tổng quan về đổi mới phát triển Giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh mới: Những vấn đề cơ bản của luật Giáo dục nghề nghiệp, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật, đặc biệt đi sâu vào các qui định về quản lý chất lượng; xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong cở sở Giáo dục nghề nghiệp; Quản lý chất lượng, tự đánh giá chất lượng Giáo dục nghề nghiệp. Tại đây các chuyên gia đầu ngành của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực có kiến thức, kỹ năng, am hiểu sâu, có kinh nghiệm, đã áp dụng điêu luyện, hiệu quả phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo năng lực thực hiện, chú trọng tương tác, trải nghiệm, nên lớp bồi dưỡng sát mục tiêu, nội dung, có hấp dẫn, hiệu quả và thực sự cần thiết.

Trong những năm qua, phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Chất lượng nguồn nhân lực từng bước được cải thiện; tỷ lệ lao động qua đào tạo và số lao động được tạo việc làm mới tăng đều qua các năm; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng lao động trong các ngành công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng lao động trong nông nghiệp. Công tác chăm lo phát triển nguồn nhân lực được chú trọng; hệ thống giáo dục và đào tạo tiếp tục được đổi mới toàn diện; giáo dục nghề nghiệp từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm; đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp trong đó chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực nhà giáo, cán bộ quản lý nhằm kiểm soát và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và thị trường lao động trong và ngoài tỉnh.

Hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Yên Bái đã tham mưu cho tỉnh và ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quy định của Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về giáo dục nghề nghiệp như: Hướng dẫn tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp; Hướng dẫn đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956; hướng dẫn xây dựng đơn giá đào tạo; hướng dẫn xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, hướng dẫn tuyển sinh, đào tạo nghề theo nhu cầu, địa chỉ sử dụng của doanh nghiệp; Chương trình phối hợp về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS, THPT, hướng dẫn triển khai thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, hướng dẫn về tự kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, tổng hợp báo cáo kết quả đào tạo…; đồng thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ phụ trách công tác đào tạo nghề của cấp huyện, cấp xã và cán bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập.

Ban Biên tập