Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chế độ tử tuất

06/06/2017 08:53:00 Xem cỡ chữ

I – ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:

1/ Mai táng phí: Các đối tượng sau đây khi chết (hoặc tòa án tuyên bố là đã chết) thì thân nhân được hưởng mai táng phí:

- Đang đóng BHXH, bảo lưu thời gian tham gia BHXH từ đủ 12 tháng trở lên hoặc

- Do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng đã nghỉ việc.

2/ Điều kiện hưởng tuất hàng tháng:

a/ Điều kiện về người chết:

• Có đóng BHXH > 15 năm nhưng chưa hưởng BHXH 1 lần; hoặc

• Đang hưởng lương hưu; hoặc

• Chết do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; hoặc

• Đang hưởng trợ cấp TNLĐ - BNN hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động > 61%.

b/ Điều kiện về thân nhân:

• Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động > 81%; con được sinh người bố chết mà người mẹ đang mang thai.

• Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên (chồng từ đủ 60 tuổi trở lên) hoặc vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nhưng bị suy giảm khả năng lao động > 81% .

(các đối tượng trên không có thu nhập hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở).

• Cha mẹ đẻ (2 bên), thành viên khác trong gia đình mà người này có trách nhiệm nuôi dưỡng: Từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; hoặc dưới 60 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ nhưng bị suy giảm khả năng lao động > 81%.
(các đối tượng trên không có thu nhập hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở).

3/ Điều kiện hưởng tuất một lần:

Không thuộc đối tượng điều kiện về người chết của tuất hàng tháng hoặc người chết thuộc đối tượng quy định tại tuất hàng tháng nhưng không có thân nhân hưởng.

Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất 1 lần (trừ trường hợp con dưới 06 tuổi vợ hoặc chồng suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên)

II- QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

1/ Mai táng phí:

Thân nhân được hưởng mai táng phí: Bằng 10 tháng lương cơ sở.

2/ Tuất hàng tháng:

- Tuất cơ bản: 50% mức lương cơ sở/định suất.

- Tuất nuôi dưỡng: 70% mức lương cơ sở/định suất (trường hợp không còn người trực tiếp nuôi dưỡng).

- Số người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người đối với 1 người chết. Trường hợp có từ

2 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 2 lần mức trợ cấp quy định.

- Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện kể từ tháng liền sau tháng mà người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp TNLĐ, BNN chết.

3/ Tuất một lần:

a/ Trường hợp người lao động đang làm việc hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết:
Thân nhân hưởng tính theo số năm đóng BHXH của người chết: Mỗi năm đóng BHXH tính bằng 1.5 tháng bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH (trước 01/01/2014), bằng 02 tháng bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH (sau 01/01/2014). Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương bình quân.
• Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ từ đủ 1 tháng đến đủ 6 tháng được tính là nửa năm; từ 7 tháng đến đủ 11 tháng tính tròn là một năm.

b/ Trường hợp người đang hưởng lương hưu chết

Thân nhân hưởng tính theo thời gian đã hưởng lương hưu: Nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Nếu chết vào tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu. Mức trợ cấp thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng

III – THỦ TỤC HỒ SƠ

1/ Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng, gồm:

a) Sổ BHXH (người đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người chờ hưu) hoặc hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng do cơ quan BHXH quản lý đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bị chết.

b) Giấy chứng tử (bản sao) hoặc Giấy báo tử (bản sao) hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (bản sao);

c) Tờ khai của thân nhân theo mẫu số 09A-HSB (bản chính).

d) Đối với trường hợp chết do tai nạn lao động thì có thêm Biên bản điều tra tai nạn lao động (trường hợp tai nạn giao thông xác định là TNLĐ thì kèm theo Biên bản tai nạn giao thông).

- Nếu chết do BNN thì kèm theo bản sao Bệnh án điều trị BNN.

- Thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì có thêm Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.

2/ Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tuất một lần, gồm :

a) Sổ BHXH (người đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người chờ hưu) hoặc hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng do cơ quan BHXH quản lý đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

b) Giấy chứng tử (bản sao) hoặc Giấy báo tử (bản sao) hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (bản sao);

c) Tờ khai của thân nhân người chết (mẫu số 9A-HSB); Biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần theo mẫu số 16-HSB (bản chính);

d) Đối với trường hợp chết do tai nạn lao động thì có thêm Biên bản điều tra tai nạn lao động (trường hợp tai nạn giao thông xác định là TNLĐ thì kèm theo Biên bản tai nạn giao thông). Nếu chết do BNN thì kèm theo bản sao Bệnh án điều trị BNN.