Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Phê duyệt kinh phí duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2018

29/03/2018 09:33:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Ngày 13/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 193 về phê duyệt kinh phí duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2018.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh phê duyệt kinh phí duy trì, cải tiến Hệ thống quản lv chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2018 đối với 69 cơ quan, đơn vị triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng với tổng số tiền là 1 tỷ 050 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì quản lý việc triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị tham mưu giúp Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tiến hành kiểm tra, đánh giá sự phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng của các đơn vị trong quá trình triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị áp dụng Hệ thống; quản lý chất lượng chỉ đạo thực hiện tốt việc duy trì, cải tiến đạt hiệu quả cao, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

Ban Biên tập