Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tỉnh ủy Yên Bái: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

12/03/2018 15:06:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Thực hiện nghị quyết của Đảng, ngày 2/1/2018, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 72 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Cải cách hành chính giúp thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ máy tốt lên

Theo đó, mục tiêu đến năm 2021 hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Đồng thời, thực hiện một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động như: đối với cấp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh; hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh.

Đối với cấp huyện, hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND; hợp nhất ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ, ủy ban kiểm tra cấp ủy với thanh tra; thực hiện mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiêm nhiệm chức danh trưởng ban dân vận đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại một số đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên; hoàn thành sắp xếp, giảm số lượng thôn, bản, tổ dân phố. Giảm tối thiểu 12% biên chế công chức và giảm tối thiểu 13% biên chế viên chức so với năm 2015; sắp xếp, cơ cấu lại, tinh giản số lượng cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố...

Kế hoạch cũng chỉ rõ những nhiệm vụ giải pháp, trong đó quan điểm chung, xuyên suốt là Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn bộ hệ thống chính trị. Theo đó, đối với cấp tỉnh là Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cấp cơ sở là các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Nhiệm vụ thực hiện ngay trong những tháng đầu của năm 2018 theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thực tế hoạt động của các cấp, các ngành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ngay việc xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, thiết thực, khả thi và huy động sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai Nghị quyết; hoàn thành đề án vị trí việc làm cơ quan, đơn vị mình trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; căn cứ khung quy định hiện hành của Trung ương, chủ động rà soát, tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của một tổ chức ở cấp mình và của các tổ chức thuộc cấp trên nguyên tắc xác định rõ vị trí việc làm, giảm cấp phó và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tiếp tục rà soát thực hiện giảm đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở; tiếp tục sắp xếp cơ cấu bên trong của từng tổ chức trực thuộc như phòng, ban, chi cục, trung tâm... theo đúng mục đích, yêu cầu của Nghị quyết (thực hiện từ năm 2018 và cơ bản hoàn thành vào năm 2019); thực hiện nghiêm túc chủ trương không thành lập mới các tổ chức trung gian; rà soát, giải thể hoặc sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức hoạt động không hiệu quả; thực hiện thí điểm mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị...

Bên cạnh nhiệm vụ cần thực hiện ngay, Kế hoạch cũng nêu rõ những nhiệm vụ mang tính thường xuyên đó là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác dân vận, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội; cảnh giác và chủ động có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả và xử lý nghiêm, kịp thời những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để tham nhũng tiêu cực...

Ban Biên tập