Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Phấn đấu đưa Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động trong quý I/2018

12/03/2018 14:54:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị tốt mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc… để phấn đấu sớm đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong quý I/2018.

Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động là một cách làm mới trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, làm thay đổi thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, góp phần cải thiện nền hành chính

Việc triển khai thực hiện Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh là việc làm cần thiết. Do việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức thông qua bộ phận một cửa vẫn còn tồn tại, hạn chế như: một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhất quán về chủ trương, cách triển khai và tổ chức thực hiện nên chưa có sự quan tâm đầu tư nguồn lực con người và tài chính cho bộ phận một cửa; hoạt động của bộ phận một cửa tại một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức; một bộ phận công chức tại bộ phận một cửa chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, dẫn đến một số thủ tục chưa được giải quyết đúng hẹn; việc tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức chưa đầy đủ, đúng quy trình; thiếu linh hoạt, máy móc, có biểu hiện quan liêu trong xử lý công việc; gây khó khăn, bức xúc cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện…

Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động là một cách làm mới trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, làm thay đổi thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, tạo chuyển biến trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với cá nhân, tổ chức, góp phần cải thiện nền hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch.

Mô hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Hành chính công của tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động nhằm tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của hệ thống chính trị trong việc cải cách TTHC và xây dựng bộ máy cơ quan hành chính "Kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”; giải quyết TTHC nhanh chóng, thuận lợi, công khai, minh bạch và hạn chế khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, tận tâm phục vụ nhân dân; xác định nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, công chức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi giải quyết TTHC.

Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh với vai trò là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức sẽ khắc phục được những tồn tại, bất cập của bộ phận một cửa và phát huy vai trò, hiệu quả của cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết các TTHC, tạo cơ chế bình đẳng, công khai, minh bạch và hiện đại, cắt giảm chi phí trong giải quyết TTHC, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hiện UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan và Công an tỉnh rà soát các TTHC của đơn vị mình đang thực hiện, lựa chọn những TTHC đưa vào Trung tâm, trước mắt phấn đấu đạt 70% số TTHC đang thực hiện; đồng thời, chuẩn bị cho việc niêm yết công khai TTHC tại Trung tâm Hành chính công; rà soát lại quy trình giải quyết các TTHC, giảm bớt sự rườm rà, rút bớt thời gian giải quyết trong từng khâu so với quy định; lựa chọn, bố trí cử cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm và phấn đấu đến năm 2020, hầu hết các TTHC được đưa vào Trung tâm thực hiện, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính theo phương châm "công khai - minh bạch - văn minh và hiện đại”.

Ban Biên tập