Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018

12/03/2018 14:46:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Nhằm thực hiện hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa tỉnh Yên Bái, nhất là công tác giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018.

Bộ phận "một cửa" Cục Thuế tỉnh giải quyết tốt các vướng mắc về thuế cho người dân.

Thời gian thực hiện theo Kế hoạch các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gửi về Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh để tổng hợp trong tháng 2 năm 2018; Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC gi về Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/8/2018 để tổng hợp.

Trọng tâm rà soát, đánh giá TTHC, nhóm TTHC, có tần xuất giao dịch cao, các TTHC có liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động “Cải thiện môi trường đầu tư nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)” tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015-2020 và Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Yên Bái hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

Qua đó để kịp thời phát hiện những quy định hành chính có nội dung không cthiết, các TTHC không còn phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định TTHC, để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC, quy định có liên quan nhằm cắt giảm chi phí về thời gian, kinh tế của người dân và doanh nghiệp, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC bảo đảm đúng quy trình và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về tiến độ, thời gian thực hiện, chất lượng kết quả rà soát, đánh giá TTHC.

Nguyễn Minh Trung