Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

10 chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020

18/03/2019 10:01:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016-2020 gồm 10 chỉ tiêu.

Tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016-2020

Nhằm mục đích tập hợp và động viên sức mạnh của các tổ chức, cá nhân tham gia vào lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng. Nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng, tăng giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện tích; góp phần đáp ứng các yêu cầu về giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Qua đó, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Yên Bái đã phát động thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016-2020, gồm:

Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên

1. Bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng hiện có (tổng diện tích là 433.641,9 ha) và rừng được tạo mới trong giai đoạn 2016 - 2020.

2. Bảo vệ, khoanh nuôi đến năm 2020 đưa 22,7 ha đất rừng đặc dụng có cây gỗ tái sinh chưa đạt tiêu chí thành rừng, đạt tiêu chí thành rừng. Bảo vệ tốt 75 loài động vật quý, hiếm trong Sách Đỏ Việt Nam.

3. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 giữ ổn định là 63%.

4. Tăng cường năng lực thực thi pháp luật, giảm căn bản tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có tiêu chí chính là diện tích rừng bị thiệt hại và số vụ vi phạm giảm 30% so với giai đoạn 2011 - 2015.

Sử dụng và phát triển rừng

5. Trồng rừng mới hàng năm đạt từ 16.000 ha trở lên (trong đó cây phân tán là 4.000.000 cây trở lên).

6. Khai thác đạt từ 450.000 m3 gỗ/năm trở lên.

7. Giá trị sản xuất lâm nghiệp trên 1.700 tỷ đồng/năm trở lên.

8. Chuyển hóa đạt 5.000 ha rừng kinh doanh gỗ nhỏ sang gỗ lớn trở lên.

9. Tỷ lệ kiểm soát giống đạt từ 80% trở lên.

10. Hỗ  trợ cấp chứng chỉ rừng bền vững đạt từ 4.000 ha trở lên (huyện Yên Bình: 2.000 ha; huyện Trấn Yên: 2.000 ha).

Ban Biên tập