Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái xây dựng thí điểm mô hình “Hội đồng trẻ em”- Đưa Luật Trẻ em vào cuộc sống

(31/12/2019)

CTTĐT – Yên Bái là một trong 5 tỉnh, thành phố được Hội đồng Đội Trung ương lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình “Hội đồng trẻ em” theo Quyết định số 1235/QĐ-TTg ngày 3/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. Cùng với đó tỉnh Yên Bái đã làm rất tốt việc đưa Luật Trẻ em vào cuộc sống và đạt nhiều kết quả cao.

Yên Bái – Hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

(31/12/2019)

CTTĐT - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đến nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong suốt thời gian qua được tỉnh Yên Bái đặc biệt chú trọng và được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Yên Bái. Do đó, tỉnh Yên Bái đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

(31/12/2019)

CTTĐT - Trong 15 năm qua, bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, với vai trò trách nhiệm định hướng, lãnh đạo tổ chức các hoạt động của HĐND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã chủ động chỉ đạo HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nghiêm túc việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW gắn với thông báo số 74-TB/TW và kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Yên Bái: Nhiều chuyển biến trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách pháp luật cho thanh niên

(30/12/2019)

CTTĐT - Tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên đến năm 2020” với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức ở các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở và trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên.

Yên Bái – Chung tay phòng, chống nạn mua bán người, đưa Luật phòng, chống mua bán người tới đời sống nhân dân.

(30/12/2019)

CTTĐT - Yên Bái là một trong những địa bàn trọng điểm về mua bán người, chủ yếu nạn nhân bị mua bán là phụ nữ, trẻ em và đa số bị bán qua biên giới, phần lớn sang Trung Quốc. Thời gian qua các cơ quan chức năng tỉnh đã tăng cường phối hợp, chung tay đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống nạn mua bán người. Trước thực trạnh trên, bên cạnh việc cương quyết ngăn chặn, triệt phá các đường dây, bắt giữ những đối tượng, vụ việc liên quan đến mua bán người, tỉnh Yên Bái đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa Luật phòng, chống mua bán người sâu, rộng tới quần chúng nhân dân.

Yên Bái: Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù

(30/12/2019)

CTTĐT - Trong 2 năm triển khai, Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” (đối tượng đặc thù) đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh Yên Bái quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Hội Luật gia tỉnh Yên Bái truyền pháp luật cho trên 626.220 lượt người.

(30/12/2019)

CTTĐT - Sau hơn 2 năm thực hiện đề án, Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai 1.755 đợt tuyên truyền pháp luật cho trên 626.220 lượt người. Trong đó tuyên truyên tập trung 2.627 đợt cho 263.578 lượt người ở 170 lượt xã, phường, thị trấn, 601 lượt cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trường học; lồng ghép với thực hiện nhiệm vụ chính trị để tuyên truyền pháp luật thường xuyên cho 462.642 lượt người.

Văn Chấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(30/12/2019)

CTTĐT - Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện Văn Chấn luôn được các cấp, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2020

(30/12/2019)

CTTĐT - Đó là một trong những mục đích của Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2019

(30/12/2019)

CTTĐT - Trong thời gian qua, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2019, góp phần xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng, đưa công tác tuyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng hoạt động ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.