Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chia sẻ trách nhiệm trong phòng chống tệ nạn mại dâm

27/11/2019 10:57:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Những năm qua, Sở Tài chính Yên Bái luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có vai trò không nhỏ trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm tại địa bàn tỉnh.

Tờ trình số 225/TTr-STC ngày 1/2/2019 tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2019

Theo đó, công tác xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật và hướng dẫn triển khai thực hiện được Sở Tài chính Yên Bái quan tâm chú trọng. Năm 2017, Sở đã tham mưu với UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017. Trong đó quy định phân cấp cụ thể nhiệm vụ chi về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người cho từng cấp ngân sách địa phương thực hiện, nhằm tạo quyền chủ động cho các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quy định cụ thể mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm đối với lĩnh vực an ninh trật tự, trong đó có nhiệm vụ chi về phòng, chóng tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người cho từng cấp đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng. Bên cạnh đó hàng năm, Sở Tài chính cũng tham mưu với UBND tỉnh ban hành các quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương, hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, nguyên tắc quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, trong đó có kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người, là căn cứ, điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị tổ chức triển hai các nhiệm vụ chi đã được giao theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Công tác phân bổ, giao dự toán kinh phí cũng được Sở Tài chính thực hiện tốt. Sở đã tham mưu với UBND tỉnh giao dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ có nhiệm vụ phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người năm 2017 từ ngân sách địa phương ngay từ đầu năm với tổng kinh phí 1.000 triệu đồng, trong đó: kinh phí hỗ trợ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm là 500 triệu đồng. Năm 2018 và 2019, Sở tham mưu phân bổ kinh phí hỗ trợ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm mỗi năm với tổng số tiền là 500.000.000 đồng, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người cho các đơn vị, cơ quan. UBND tỉnh cũng đã có quyết định và kế hoạch phân bổ, giao chi tiết đáp ứng kịp thời kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ, góp phần đẩy lùi tệ nạn mại dâm tại cộng đồng./.

Ban Biên tập