Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống mại dâm

27/11/2019 14:01:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Theo Điều 38 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các cấp trong xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống mại dâm được quy định như sau:

- Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có quyền:

+ Phạt cảnh cáo;

+ Phạt tiền tối đa nhưng không vượt quá 5.000.000 đồng;

+ Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm có giá trị không vượt quá 5.000.000 đồng;

- Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có quyền:

+ Phạt cảnh cáo;

+ Phạt tiền tối đa nhưng không vượt quá đến 50.000.000 đồng;

+ Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng ;

+ Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống mại dâm thuộc địa bàn quản lý.

- Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền:

+ Phạt cảnh cáo;

+ Phạt tiền tối đa đến 40.000.000 đồng đối với cá nhân vi phạm và gấp hai lần đối với tổ chức vi phạm ;

+ Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống mại dâm thuộc địa bàn quản lý.

Ban Biên tập