Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thành phố Yên Bái quyết tâm nâng cao chỉ số cải cách hành chính

10/03/2020 15:29:00 Xem cỡ chữ
Một trong những yêu cầu quan trọng của nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 được chính quyền thành phố Yên Bái đặt ra với quyết tâm cao. Đó là đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng hiệu quả, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí...

Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái phục vụ người dân và doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng đó, thành phố phấn đấu trên 60% TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3 đạt từ 40%; tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4 đạt từ 30% trở lên...

UBND thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, điều chỉnh quy chế hoạt động; phát động và tổ chức các phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC nhà nước trên địa bàn. 

Cùng với đó, tiếp tục triển khai các quy định về chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực hành vi trong ứng xử, trong giao tiếp, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2019, UBND thành phố đã tổ chức 15 đoàn kiểm tra về CCHC, công tác dân vận chính quyền và chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với 15 đơn vị phường, xã trên địa bàn. 

Đây cũng được đánh giá là năm thành phố triển khai thực hiện mạnh mẽ việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; kiện toàn các chức danh không chuyên trách của các xã, phường sau thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố; tổ chức, rà soát, sắp xếp lại một số đơn vị; bố trí sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã đảm bảo đủ số lượng biên chế được giao... 

Đặc biệt, với việc đưa bộ phận phục vụ hành chính công thành phố và cấp phường, xã đi vào hoạt động hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước đạt 99,98%; tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng đạt 100%. 

Nền hành chính của thành phố được chú trọng, từng bước hiện đại hóa, đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức thành phố có máy tính sử dụng trong công việc đạt 1 người/máy; các xã, phường đạt 90%; 100% địa phương, phòng, ban, đơn vị của thành phố sử dụng phần mềm kết nối liên thông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử đi, đến thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ và hệ thống tin nhắn SMS; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công mức độ 3, 4... 

Theo đó, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tăng cường sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp để giải quyết công việc một cách hiệu quả, chất lượng, tiết kiệm thời gian, giảm TTHC. 

Theo bà Trần Thị Phương - Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố - Trưởng Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện rà soát lại toàn bộ TTHC niêm yết công khai đầy đủ, đúng quy định; hoàn thiện các quy trình nội bộ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng hoàn thiện quy trình nội bộ liên quan đến lĩnh vực đất đai sau khi tách; thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.

Cùng với đó, tiếp tục đưa vào triển khai thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính như các ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng, ban, xã, phường; triển khai ứng dụng E-cabinet "phòng họp không giấy tờ”, ứng dụng "giao và nhắc việc thông minh” trong quản lý, điều hành và triển khai nhiệm vụ của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giai đoạn 2020 - 2025...

 

Ban Biên tập