Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Phổ biến pháp luật về cơ sở

09/03/2017 16:15:00 Xem cỡ chữ
Đến nay, 17/17 xã, phường của thành phố Yên Bái đều đã thành lập ban tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật do chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND xã, phường làm trưởng ban.

Thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, thời gian qua, Thành ủy Yên Bái đã chỉ đạo UBND thành phố và Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố tích cực triển khai, tổ chức thực hiện nên đạt được nhiều kết quả.

Đến nay, 17/17 xã, phường của thành phố Yên Bái đều đã thành lập ban tuyên truyền PBGDPL do chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND xã, phường làm trưởng ban. Toàn thành phố có 38 báo cáo viên cấp thành phố và 212 tuyên truyền viên cơ sở. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch PBGDPL của Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố, hàng năm, các ngành thành viên chủ động xây dựng kế hoạch PBGDPL phù hợp với ngành hoặc lĩnh vực quản lý.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố, Phòng Tư pháp thành phố thường xuyên tham mưu giúp UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Đối với UBND các xã, phường, thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt của thôn, tổ nhân dân, loa truyền thanh, phát tờ rơi, tờ gấp đã kịp thời tuyên truyền các văn bản pháp luật đến toàn thể cán bộ và nhân dân.

Việc khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật ngày càng được quan tâm chú trọng, nâng cao hiệu quả. Hiện tại, toàn thành phố đã có 109 tủ sách pháp luật đặt tại trụ sở UBND các xã, phường, nhà văn hóa khu dân cư, thư viện các trường học và một số các phòng, ban, đơn vị; có 459 tổ hòa giải với 1.859 hòa giải viên.

Các hòa giải viên đều là những người có uy tín trong cộng đồng, hiểu biết pháp luật và tâm huyết với công việc. Hàng năm, các tổ hòa giải tiến hành hòa giải thành công trên 90% việc phải hòa giải.

Để góp phần thiết thực vào việc nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, đến nay, thành phố Yên Bái đã thành lập 3 câu lạc bộ pháp luật tại xã Văn Tiến, phường Hồng Hà và phường Nguyễn Thái Học. Các câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ với nhiều nội dung bổ ích, qua đó góp phần thiết thực vào việc nâng cao trình độ, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân; các hành vi vi phạm pháp luật giảm dần.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL ở thành phố Yên Bái vẫn chưa thực sự đồng đều.

Việc PBGDPL cho đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân có nơi, có lúc chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức. Đội ngũ làm công tác tuyên truyền PBGDPL còn mỏng, có những lúc chưa theo sát các vấn đề “nóng” dư luận quan tâm. Bởi vậy, thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong công tác PBGDPL; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thực hiện công tác PBGDPL.

Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, PBGDPL với việc tổ chức thi hành pháp luật; thường xuyên tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Hội đồng Phối hợp PBGDPL và các thành viên của Hội đồng trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện kế hoạch PBGDPL ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến kịp thời, đầy đủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Theo Báo Yên Bái