Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên chú trọng cải cách tổ chức bộ máy hành chính

01/02/2019 10:58:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Năm qua, huyện Văn Yên là một trong những điểm sáng của tỉnh trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) mà một trong những kết quả nổi bật là cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước.

Cán bộ công chức xã Châu Quế Hạ giải quyết TTHC cho người dân.

Một trong những kết quả nổi bật đó là cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, UBND huyện đã rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của UBND cấp huyện để kiện toàn lại cho phù hợp với yêu cầu.

Cụ thể: thực hiện việc sáp nhập Trung tâm Văn hóa, thông tin - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình thành Trung tâm Truyền thông và Văn hóa; đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên cấp huyện và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; đổi tên Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện trên cơ sở hợp nhất 3 cơ quan: Trạm Khuyến nông, Trạm Chăn nuôi và Thú ý, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

Huyện cũng thường xuyên đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp huyện, hàng năm, UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện các đợt kiểm tra giám sát định kỳ và đột xuất theo các quy định. 

Trong thực hiện phân cấp quản lý được UBND huyện chú trọng, xác định rõ, minh bạch, cụ thể các mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc, điều kiện và chế tài thực hiện các quy định phân cấp. 

Lồng ghép công tác kiểm tra, đánh giá tình hình, tổ chức hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp huyện vào công tác thanh tra, kiểm tra công tác CCHC hàng năm việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân cấp cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Kịp thời xử lý, chấn chỉnh và khắc phục các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đúng theo quy định.

Song song với đó, thực hiện cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông”, theo sự chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện Văn Yên đã ban hành Phương án số 114/PA-UBND về thành lập, kiện toàn Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Văn Yên - đây là đầu mối thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông” cho tổ chức, cá nhân. 

Do đó, hết năm 2018, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đã tiếp nhận 3.389 hồ sơ; trong đó, 1.881 hồ sơ năm trước chuyển sang; 4.534 hồ sơ tiếp nhận; 1.947 hồ sơ giải quyết trước hạn; 202 hồ sơ giải quyết đúng hạn; 2.461 hồ sơ đã trả kết quả; 14 hồ sơ trả lại... 

Ông Vũ Quang Hải - Chủ tịch UBND huyện khẳng định: "Để công tác CCHC trên địa bàn huyện đi vào nề nếp, quy củ, trước hết phải thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của tỉnh, quán triệt tới các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc; khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, đề xuất tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách TTHC cho cán bộ, công chức; đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan quan tâm đầu tư, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho bộ phận một cửa ở cấp huyện, cấp xã”.

Theo Báo Yên Bái