Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công điện của UBND tỉnh về việc phòng cháy, chữa cháy rừng

03/05/2019 14:47:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công điện về việc phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo tin từ Cục Kiểm lâm, từ đầu tháng 4/2019 đến nay nhiều khu vực trong tỉnh có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt tại huyện Trạm Tấu trong những ngày qua đã xảy ra một số vụ cháy rừng. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt tại các huyện phía Tây của tỉnh (Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải), Chi cục Kiểm lâm; Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay các biện pháp sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tiếp tục tổ chức lực lượng Kiểm lâm gắn với chính quyền, với dân, với rừng.

2. Chủ động thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”, Chỉ thị 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/1/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng; các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

3. Tổ chức kiểm tra rà soát phương án và các biện pháp triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức thường trực 24/24h trong ngày; bố trí lực lượng canh phòng ở những khu vực trọng điểm; không để phát sinh nguồn lửa; phát hiện sớm điểm cháy và chỉ đạo quyết liệt huy động các lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời.

Tăng cường công tác quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy gần rừng hay trên diện tích quy hoạch phát triển lâm nghiệp. Trong thời kỳ khô hạn cần quy định cụ thể khu vực nghiêm cầm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác; hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy theo quy hoạch.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các chủ rừng thực hiện nghiêm phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.

5. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo sớm của Tổng cục Lâm nghiệp tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng, báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cháy lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện và thường xuyên gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Ban Biên tập