Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Trấn Yên chú trọng tuyên truyền về công tác giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn

23/06/2020 15:22:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Nhằm tuyên truyền tư vấn cho lao động nông thôn tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nhằm nâng cao hiếu biết, nắm bắt được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, chuyên dịch cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp của tỉnh Yên Bái, huyện Trấn Yên vừa ban hành Kế hoạch Tố chức tuyên truyền công tác giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm và chuyến dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp huyện Trấn Yên, năm 2020

Tuyên truyền cho người lao động nông thôn về nhu cầu của thị trường lao động.

Theo đó, trong năm 2020, các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn của huyện Trấn Yên sẽ tập trung tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm, xuất khẩu lao động và chuyển dịch cơ câu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp với lao động nông thôn.

Nội dung cụ thể là phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc làm, dạy nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động cho lao động nông thôn nắm được nội dung quan điểm, mục tiêu, quyền lợi, nghĩa vụ trong Đề án số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Đ án chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh Yên Bái; Những quyết định, hướng dẫn của Bộ, ngành, tỉnh, huyện ban hành về công tác Giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động; Tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn;

Cùng với đó là điều tra khảo sát, dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong đó chú trọng giới thiệu danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn, Lao động nông thôn biết được những ngành nghề hiện tại trong tỉnh đang đào tạo cho lao động nông thôn và qua đó đãng ký ngành nghề mới; xác định nhu cầu học nghề của lao động nông thôn theo từng nghề, khu vực và cấp trình độ, từng năm và các năm tiếp theo; giới thiệu địa chỉ các danh nghiệp trên địa bàn huyện, tỉnh và thị trường lao động, để lao động nông thôn có thông tin liên hệ học nghề và việc làm; giới thiệu địa chỉ, năng lực đào tạo (mạng lưới, nghề đào tạo) của các trường, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện, trong và ngoài tỉnh cho lao động nông thôn.

Đối tượng tuyên truyền tư vấn: truyền thông tuyên truyền tư vấn cho lao động trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện, các doanh nghiệp..

Thông qua công tác tuyên truyền tư vấn để lao động nông thôn biết được và có cơ hội học nghề theo nhu cầu, đê chuyến đối nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, xuất khẩu lao động.