Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Chỉ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới khi đáp ứng được tất cả các yêu cầu của tiêu chí môi trường

08/01/2019 10:01:19 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hoá, giai đoạn 2017-2010, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan chỉ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới khi đáp ứng được tất cả các yêu cầu của tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Kiên quyết chỉ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới khi đáp ứng được tất cả các yêu cầu của tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá thực trạng các mô hình hiện có về cung cấp nước sạch nông thôn, thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt, thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi, thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật; trên cơ sở đó, tổng kết những mô hình tốt có thể nhân rộng và vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các mô hình trên địa bàn tỉnh;  Khẩn trương rà soát lại phương án bố trí vốn dự phòng 10% Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhu cầu thực hiện Dự án thí điểm, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 05/01/2019;  Đẩy mạnh thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Trong đó tập trung giải quyết các vấn đề về môi trường nông thôn bức xúc tại các địa phương, trong đó đặc biệt lưu ý: Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; nâng tỷ lệ chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý theo quy định đảm bảo an toàn về môi trường, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi; có phương án tối ưu để thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng; quan tâm đến việc thu gom và có mô hình xử lý nước thải sinh hoạt phân tán theo các cụm dân cư; nâng cao tỷ lệ dân được sử dụng nước sách đạt chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung và tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh v.v..

Kiên quyết chỉ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới khi đáp ứng được tất cả các yêu cầu của tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá lại mức độ đạt chuẩn tiêu chí 17 đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đặc biệt là đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn theo Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã theo hướng đi sâu vào chất lượng tuyên truyền, vận động, gắn với các nội dung bảo vệ môi trường cụ thể tại địa phương, như ý nghĩa, giá trị của việc sử dụng nước sạch trong sinh hoạt; công tác thu gom, xử lý chất thải rắn; hoạt động cải tạo, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp v.v.. Chỉ đạo thí điểm xây dựng mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp huyện ở những nơi có điều kiến gắn với các mô hình thu gom và xử lý chất thải rắn, các khu xử lý chất thải rắn cấp huyện.  Đề xuất, thống nhất với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về mức phụ cấp cho đội ngũ tuyên truyền viên, nhằm đảm bảo tính bền vững của mô hình, các phương tiện, thiết bị hỗ trợ để đảm bảo điều kiện làm việc. Kịp thời biểu dương, động viên, khích lệ những tuyên truyền viên giỏi, tâm huyết với công tác bảo vệ môi trường, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường. Lựa chọn một số tập thể, cá nhân là điển hình tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường để phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, dự kiến tổ chức vào cuối năm 2019.

368 lượt xem
Ban Biên tập