Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Mù Cang Chải đẩy mạnh tuyên truyền Luật BHXH và Luật BHYT

13/11/2016 09:55:00 Xem cỡ chữ
Thực hiện chương trình phối hợp số 01 CTrPHG/TG – BHXH, ngày 10/01/2015 Chương trình phối hợp tuyên truyền về công tác báo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2015 – 2020; Kế hoạch số 07 – KH/TG, ngày 2/8/2016 về kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật BHYT năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 và Luật BHXH. Hôm nay, ngày 29/8/2016 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8 năm 2016, tổ chức tuyên truyền Luật BHYT, BHXH đến trưởng, phó ban Tuyên giáo cơ sở, báo cáo viên cấp ủy huyện, báo cáo viên cơ sở, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của huyện.

Tại hội nghị các đồng chí đại biểu đã thấy được việc tuyên truyền Luật BHXH, BHYT với mục đích giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ mục đích, ý nghĩa và kết quả của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2018, sửa đổi sổ sung năm 2014 và những điểm mới, bổ sung của Luật BHXH. Qua hội nghị giúp tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu về lĩnh vực BHXH - BHYT, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và mỗi công dân trong việc thực hiện chính sách BHXH - BHYT trên địa bàn huyện. Qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về ý nghĩa, vị trí, vai trò của công tác BHXH, BHYT trong giai đoạn hiện nay.

Cũng tại hội nghị đã tập trung tuyên truyền sự cần thiết ban hành luật và thấy được Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, luôn được ghi nhận trong các văn kiện của Đảng và Hiến pháp qua các thời kỳ, trong đó tập trung quán triệt đầy đủ các quan điểm chỉ đạo: Tiếp tục thể chế hoá đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước trong: Hiến pháp năm 2013; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Kết luận số 63-KL/TW tại Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020. Tuyên truyền về bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên tham gia bảo hiểm xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để mọi người lao động tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Tuyên truyền những nội dung cơ bản, những sửa đổi, bổ sung và những điểm mới của Luật BHXH, Luật BHXH.

Đặc biệt kết thúc hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kết luận để tuyên truyền tốt BHXH, BHYT đến cán bộ, đảng viên và nhân dân chúng ta cần phối hợp tốt các cơ quan thông tin đại chúng của huyện tăng thời lượng phát sóng, mở các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự và các vấn đề về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phát huy hệ thống truyền thanh cơ sở để tuyên truyền về hoạt động của Bảo hiểm xã hội, các ngành, các cấp, các địa phương về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phát huy hệ thống băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp phích trong công tác tuyên truyền. Ban Tuyên giáo cơ sở và các cơ quan truyền thông đại chúng, đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, đặc biệt Đảng bộ các xã, thị trấn chú trọng đưa nội dung tuyên truyền về Luật BHXH, BHYT trong sinh hoạt chi bộ. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyên, vận động, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn huyện để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người lao động, đảm bảo an sinh xã hội và hội nhập quốc tế.

Theo Trang TTĐT huyện Mù Cang Chải