Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hội nghị tập huấn Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính năm 2015

13/11/2016 09:57:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Dân sự, bộ luật Tố tụng Dân sự và Luật Tố tụng hành chính năm 2015 cho 130 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đến từ các sở, ban, ngành và các huyện, thị, thành phố. Dự lớp tập huấn có PGS.TS Dương Đăng Huệ - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế Bộ tư pháp.

Tại hội nghị các đại biểu đã được PGS.TS Dương Đăng Huệ - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế Bộ tư pháp phổ biến các nội dung chính của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự và Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Bộ luật Dân sự năm 2015 là bộ luật quan trọng trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta, có tác động trong việc điều chỉnh các mối quan hệ dân sự cơ bản của xã hội, mỗi công dân và của các gia đình. Bộ luật gồm 27 chương, 689 điều quy định về quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng, thừa kế, pháp luật áp dụng với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 là một trong những đạo luật quan trọng về hoạt động tố tụng theo tinh thần Hiến pháp 2013, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân nhằm xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, Bộ luật gồm 42 chương, 517 điều.

Luật Tố tụng hành chính năm 2015 gồm 23 chương và 372 điều so với Luật Tố tụng hành chính năm 2010 thì Luật năm 2015 giữ nguyên 63 điều; sửa đổi, bổ sung 198 điều và bổ sung mới 111 điều. Luật Tố tụng hành chính năm 2015 là một trong những đạo luật quan trọng về hoạt động tố tụng theo tinh thần Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014, đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2010 để khắc phục những khó khăn, bất cập trong công tác giải quyết, xét xử các khiếu kiện hành chính, bảo đảm cho Tòa án nhân dân thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Việc triển khai thi hành các đạo luật là rất cần thiết và quan trọng, nhằm đưa các đạo luật đi vào cuộc sống, phát huy giá trị thực tiễn. Trong đó cần chú trọng vào tổ chức tập huấn chuyên sâu đối với các tổ chức pháp chế của các bộ, ngành; các cơ quan thi hành án dân sự, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý và cơ quan khác trong ngành Tư pháp. Thông qua Hội nghị tập huấn đã  góp phần quan trọng giúp các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh nắm rõ những nội dung của các đạo luật, từ đó vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về nội dung và ý nghĩa của các đạo luật này, từ đó nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, tổ chức tốt việc thực thi pháp luật.

Hồng Hạnh