Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

“Một cửa” ở phường Yên Ninh

11/03/2019 08:55:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Một trong những kết quả nổi bật là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Thời gian qua, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Phường quan tâm kiểm tra kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi công vụ, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Trần Duy Bảng - Chủ tịch UBND phường Yên Ninh cho biết: "UBND phường đã xây dựng kế hoạch bảo đảm các nội dung CCHC Nhà nước, sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được xác định, bám sát chủ đề tăng cường quản lý đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật. Để triển khai thực hiện tốt công tác CCHC và chủ đề năm, UBND phường đã kiện toàn Ban Chỉ đạo và các tiểu ban triển khai thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên”. 

Theo đó, UBND phường đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền lồng ghép CCHC với việc phổ biến, giáo dục về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Ngoài ra, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp giao ban UBND, các cuộc họp tại khu dân cư, tổ dân phố tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân trên địa bàn.

Việc thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác CCHC đã đạt kết quả đáng mừng. Trong cải cách thể chế, UBND phường thực hiện tốt các quy định về văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện theo yêu cầu CCHC. 

 

Một trong những kết quả nổi bật là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc theo quy định. UBND phường đã triển khai việc thực hiện các TTHC trên địa bàn phường theo bộ TTHC đã được UBND tỉnh công bố bảo đảm đúng quy định của pháp luật. 

UBND phường đã niêm yết quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Việc niêm yết công khai TTHC được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, quy trình thủ tục được công khai, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc giao dịch hành chính. 

Các thủ tục niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gồm: 2 văn bản lĩnh vực quân sự; 3 văn bản lĩnh vực tài chính - kế toán; 11 thủ tục lĩnh vực văn hóa, lao động - thương binh và xã hội... Vì vậy, UBND phường đã thực hiện việc giải quyết các TTHC trên các lĩnh vực bảo đảm thời gian quy định về giải quyết TTHC. Năm qua, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 6.299 hồ sơ; trong đó, 6.292 hồ sơ trả đúng hạn, không có hồ sơ trả quá hạn và 7 hồ sơ đang giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện công tác CCHC trên địa bàn còn tồn tại, hạn chế thời gian tới, phường tiếp tục tăng cường công tác CCHC nói chung, giải quyết TTHC nói riêng; đồng thời, rà soát TTHC theo hướng đơn giản và thuận tiện, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và quan tâm thu thập ý kiến phản hồi của nhân dân. 

Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa liên thông; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những mặt hạn chế, thiếu sót, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch giải quyết TTHC tại phường.

(Theo Báo Yên Bái điện tử)

Ban Biên tập